In
Từ 1976 - 1982 Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Văn Thứ
Phó phòng Đ/c Lương Lâu
Đ/c Lê Văn Sơn
Đ/c Phạm Văn Khuyến
Từ 1983 - 1984 Trưởng phòng Đ/c Phạm Văn Khuyến
Phó phòng
Đ/c Lê Văn Sơn
Đ/c Trần Đoàn
Từ 1985 - 1988 Trưởng phòng Đ/c Phan Kỳ Nam
Phó phòng Đ/c Bạch Văn Hợp
Đ/c An Thị Thanh Phong
Đ/c Nguyễn Sĩ Trung
Từ 1989 - 1998 Trưởng phòng Đ/c Bạch Văn Hợp
Phó phòng
Đ/c Nguyễn Sĩ Trung
Đ/c An Thị Thanh Phong
Từ 1998 - 2004
Trưởng phòng
Đ/c Bạch Văn Hợp
Phó phòng
Đ/c Nguyễn Sĩ Trung
Đ/c Đỗ Thị Thanh Xuân
Từ 2004 - 2009
Trưởng phòng Đ/c Đỗ Thị Thanh Xuân
Phó phòng Đ/c Nguyễn Đức Toàn