Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2021 Print
Thursday, 24 June 2021 08:11
  1. Công văn số 217 v/v Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2021.
  2. Quyết định số 1272/QĐ-ĐHSP Về việc phê duyệt Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021.
  3. Danh mục đề tài KH&CN đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021.
  4. Quyết định số 1273/QĐ-ĐHSP Về việc phê duyệt Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm, đặt hàng thực hiện năm 2021.
  5. Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm thực hiện năm 2021.
  6. Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường đặt hàng thực hiện năm 2021.
  7. Kết quả họp Hội đồng xác định các đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường năm 2021 (không được tuyển chọn).