Chi bộ 打印
周三, 2016年 11月 02日 06:44
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Kỷ Trung Thạc sĩ/NCS Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
2 Võ Thị Hồng trước Thạc sĩ Phó bí thư chi bộ,
Phó trưởng khoa,
Chủ tịch công đoàn,
Giám đốc trung tâm TNSP
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。