Bình thường 打印
周三, 2016年 04月 13日 04:16

A và B vừa ra khỏi phòng thi.

- A: Mày làm bài thế nào?
- B: Bình thường!
- A: “Bình thường” sao mặt bí xị vậy?
- B: Bởi vì bình thường của tao toàn điểm 1,2 ko à.
- A:!!!Hết biết

--Sưu tầm—