Bài tập thực hành GDHPT-Hoạt động GD In
Thứ tư, 13 Tháng 4 2016 07:06

Bài tập 1Phân biệt các khái niệm: giáo dục (nghĩa rộng), giáo dục (nghĩa hẹp) và dạy học theo các chức năng cơ bản của chúng.....

Bài tập 2: Phân tích và chứng minh luận điểm: Hoạt động giáo dục có tính chất hai mặt. Từ đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết cho công tác giáo dục học sinh phổ thông.

Bài tập 3: Giaỉ thích bản chất của hoạt động GD là hoạt động tổ chức cuộc sống, tổ chức các loại hình hoạt động phong phú và các mối quan hệ đa dạng của người được giáo dục. Cho ví dụ minh họa.

Bài tập 4: Giaỉ thích các đặc điểm của hoạt động giáo dục. Từ đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết cho công tác giáo dục học sinh phổ thông.

Bài tập 5: Từ những hiểu biết về logic của hoạt động GD, hãy lý giải nhận định của K.D.Usinxki: "Giaó dục mà không hình thành được thói quen giống như lâu đài xây trên bãi cát". Từ đó, rút ra những kết luận sư phạm cần thiết cho công tác giáo dục học sinh phổ thông.

Theo tài liệu của PGS. TS Trần Thị Hương