Danh sách tài liệu tham khảo GDH phổ thông 打印
周三, 2016年 04月 13日 13:57

Ở học phần giáo dục phổ thông, có nhiều tài liệu mà các bạn có thể tham khảo, nhưng cơ bản nhất có 8 tài liệu sau:

 

[1]. Bộ môn Giáo dục học (2011), Giáo dục học phổ thông, Nxb Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

[2]. Nguyễn Thanh Bình, (Chủ biên, 2005), Lý luận giáo dục học Việt Nam, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội

[3]. Phạm Minh Hạc (2000), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI, NXB Chính trị quốc gia.

[4]. Luật giáo dục (2005).

[5]. Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt (1988), Giáo dục học, tập 1. NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6]. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên 2005), Giáo trình Giáo dục học, tập 2, NXB Đại học sư phạm Hà Nội.

[7]. Hà Nhật Thăng (chủ biên 2000), Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8]. Hà Nhật Thăng (2001), Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT, NXB ĐHQG, Hà Nội.