Danh sách tài liệu tham khảo GDH Đại cương 打印
周三, 2016年 04月 13日 13:52

Để việc học tập học phần giáo dục đại cương diễn ra có hiệu quả, những tài liệu cơ bản sau đây mà SV cần phải tìm đọc:

 

[1]. Bộ môn Giáo dục học (2011), Giáo dục học đại cương, Nxb Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

[2]. I.U. Babanxki (1986), Giáo dục học, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.

[3]. Nguyễn Cương (1995), Phương tiện kỹ thuật và đồ dùng dạy học, HN.

[4]. Nguyễn Thị Bích Hồng – Võ Văn Nam (2004), Giáo dục học đại cương, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.

[5]. Nguyễn Thị Bích Hạnh – Trần Thị Hương (2004), Lý luận dạy học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.

[6]. Nguyễn Văn Hộ – Hà Thị Đức (2002), Giáo dục học đại cương. NXB Giáo dục, HN.

[7]. Đặng Thành Hưng (2002), Dạy học hiện đại, NXB Đại học quốc gia HN.

[8]. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB ĐHSP Hà Nội.

[9]. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học, tập 1, 2, NXB Giáo dục, HN.

[10]. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên 2005), Giáo trình Giáo dục học, tập 1, NXB Đại học sư phạm Hà Nội.

[11]. Thái Duy Tuyên (1998), Những vấn đề cơ bản của giáo dục học hiện đại, NXB Giáo dục HN.