Ban đào tạo tại chức 打印
周三, 2016年 11月 02日 05:33
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Đắc Thanh Thạc sĩ/NCS Phụ trách tổ giáo dục,
Trưởng ban tại chức
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
2 Hoàng Vũ Minh Thạc sĩ/NCS Phó ban tại chức 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。