Ban đào tạo tại chức Print
Wednesday, 02 November 2016 05:33
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Đắc Thanh Thạc sĩ/NCS Phụ trách tổ giáo dục,
Trưởng ban tại chức
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 Hoàng Vũ Minh Thạc sĩ/NCS Phó ban tại chức This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it