Giảng viên tổ Quản lý giáo dục 打印
周三, 2016年 11月 02日 04:07
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Đức Danh Tiến sĩ

Trưởng khoa,

Tổ trưởng tổ QLGD

该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
2 Lương Ngọc Hải Thạc sĩ Trợ lý giáo vụ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
3 Hồ Văn Liên Tiến sĩ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
4 Huỳnh Lâm Anh Chương Tiến sĩ Trợ lý nghiên cứu khoa học 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
5 Nguyễn Kỷ Trung Thạc sĩ/NCS Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
6 Hoàng Vũ Minh Thạc sĩ/NCS Phó ban tại chức 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
7 Dư Thống Nhất Tiến sĩ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Xem
8 Nguyễn Sĩ Thư Phó giáo sư, Tiến sĩ

该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。