Giảng viên tổ Giáo dục học 打印
周三, 2016年 11月 02日 05:30
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý Lịch KH
1 Trần Thị Hương Phó giáo sư, Tiến sĩ tthuongsp@gmailcom
2 Ngô Đình Qua Tiến sĩ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
3 Võ Thị Hồng Trước Thạc sĩ Phó trưởng khoa,
Phó bí thư chi bộ,
Chủ tịch công đoàn.
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
4 Nguyễn Đắc Thanh Thạc sĩ/NCS Phụ trách tổ giáo dục,
Trưởng ban tại chức
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
5 Nguyễn Văn Hiến Thạc sĩ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Xem
6 Nguyễn Thị Như Quỳnh Thạc sĩ/NCS 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
7 Nguyễn Thị Thu Huyền Thạc sĩ/NCS 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。