Giảng viên tổ Giáo dục học Print
Wednesday, 02 November 2016 05:30
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý Lịch KH
1 Trần Thị Hương Phó giáo sư, Tiến sĩ tthuongsp@gmailcom
2 Ngô Đình Qua Tiến sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 Võ Thị Hồng Trước Thạc sĩ Phó trưởng khoa,
Phó bí thư chi bộ,
Chủ tịch công đoàn.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4 Nguyễn Đắc Thanh Thạc sĩ/NCS Phụ trách tổ giáo dục,
Trưởng ban tại chức
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5 Nguyễn Văn Hiến Thạc sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Xem
6 Nguyễn Thị Như Quỳnh Thạc sĩ/NCS This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7 Nguyễn Thị Thu Huyền Thạc sĩ/NCS This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it