Tiến sĩ Dư Thống Nhất In
Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 12:50

Ngày 18/06/2016 Nghiên cứu sinh Dư Thống Nhất đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ quản lý giáo dục.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ tốt nghiệp.