THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐI HỌC LẠI CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÍ ĐHSP- K53, QUẢN LÍ ĐHSP- K54, HIỆU TRƯỞNG ĐHSP-K22, HIỆU TRƯỞNG ĐHSP- K23 In
Thứ tư, 13 Tháng 5 2020 09:38

 

KHOA GDMN

TRƯỜNG ĐHSP TP. HCM

 

HIỆU TRƯỞNG ĐHSP-K22, HIỆU TRƯỞNG ĐHSP- K23QUẢN LÍ ĐHSP- K53, QUẢN LÍ ĐHSP- K54,
THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐI HỌC LẠI CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ:

 

​​​· Lớp hiệu trưởng ĐHSP- K22 học lại từ ngày 30/05/2020 tại phòng A211 (thứ 7), phòng A304 (chủ nhật).

. Lớp hiệu trưởng ĐHSP-K23 học lại từ ngày 30/05/2020 tại phòng A210.

· Lớp quản lí ĐHSP-K54 học lại từ ngày 25/05/2020 (thứ 2) tại phòng A210

. Lớp quản lí ĐHSP-K53 học lại từ ngày 25/05/2020 (thứ 2) tại phòng A211

 

Trân trọng cám ơn,

Ngày 13 tháng 5 năm 2020

VĂN PHÒNG KHOA