SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ 2020 In
Thứ ba, 14 Tháng 4 2020 04:29

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg (11/3/2020) của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường.
Để có cơ sở dữ liệu về sức khỏe sinh viên nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Nhà trường sau khi sinh viên trở lại học tập.

 

TRƯỜNG YÊU CẦU TẤT CẢ SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ THEO ĐƯỜNG LINK:
https://bit.ly/tokhaiyteHCMUE

Thời gian thực hiện khảo sát từ 17 giờ 00 ngày 13/4/2020 đến 17 giờ 00 ngày 25/4/2020.