Khoa và tổ trực thuộc In
Thứ hai, 14 Tháng 3 2011 06:37
Đơn vị Số điện thoại
Khoa Toán
BCN Khoa 111
Văn phòng 112
Khoa Công nghệ thông tin BCN Khoa 209
Văn phòng 210
Khoa Hóa BCN Khoa 107
Văn phòng 108
Khoa Sinh BCN Khoa 113
Văn phòng 114
Khoa Lý BCN Khoa 110
Văn phòng 109
Khoa Lịch Sử BCN Khoa 124
Văn phòng 123
Khoa Địa lý BCN Khoa 121
Văn phòng 122
Khoa Ngữ Văn BCN Khoa 106
Văn phòng 105
Khoa Anh Phòng Đọc 101
Văn phòng 102
Khoa Pháp Văn phòng 149
Khoa Trung
131
Văn phòng 153
Khoa Nga Văn phòng 130
Khoa Tâm lý Giáo dục BCN Khoa 103
Văn phòng 104
Khoa Giáo dục Mầm Non BCN Khoa 133
Văn phòng 132
Khoa Giáo dục Đặc Biệt BCN Khoa 163
Văn phòng 164
Khoa Giáo dục Tiểu học BCN Khoa 134
Văn phòng 135
Khoa Giáo dục Chính trị BCN Khoa 125
Văn phòng 126
Khoa Giáo dục Thể chất BCN Khoa 156
Văn phòng 155
Khoa Giáo dục Quốc phòng BCN Khoa 167
Văn phòng 165
Bộ môn Tiếng Nhật Văn phòng 174
Tổ Ngoại ngữ không chuyên Văn phòng 119
Văn phòng 120
Tổ Nữ Công P.1007 159
Trường Trung học Thực hành P. Giám thị 115
Văn phòng 116
Hiệu phó 117
Hiệu trưởng 118