Thanh lí In
Thứ bảy, 09 Tháng 4 2011 03:40

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THANH LÍ ĐỀ TÀI

(Cập nhật 26.12.2011)

Đề tài thuộc diện thanh lí : không thể tiếp tục thực hiện do nguyên nhân khách quan, không thể thực hiện do chủ nhiệm đề tài, do thời gian quá hạn, ...

Tất cả đề tài thuộc diện thanh lí cần thực hiện những thủ tục sau đây :

 1. Chủ nhiệm đề tài :
  • Chủ nhiệm đề tài thực hiện báo cáo theo mẫu TLDT-01 (PDF).
  • Báo cáo sản phẩm liên quan đã thực hiện được (phải có minh chứng kèm theo, ví dụ : thu được số liệu điều tra bao nhiêu phiếu phải mang theo kiểm tra khi cần ; các vật mẫu trong phòng thí nghiệm có thể cũng sẽ kiểm tra tại vị trí đặt vật mẫu)
  • Báo cáo kinh phí thực hiện được theo tinh thần công văn 45 tương ứng với những sản phẩm thu được. Thủ tục và mẫu biểu thực hiện giống với thủ tục thanh toán kinh phí bình thường.
 2. Đơn vị chủ trì :
 3. Thực hiện việc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo tại đơn vị (hoặc nộp trực tiếp tại Phòng KHCN&MT- TCKH nếu đơn vị đó không có Hội đồng Khoa học và Đào tạo) theo mẫu TLDT-02 (PDF).

  Nộp hồ sơ về Phòng KHCN&MT- TCKH gồm có : công văn của đơn vị đề nghị cho thanh lí (chung cho tất cả đề tài), 01 bản TLDT-01, 01 bản TLDT-02 cho mỗi đề tài.

 4. Hội đồng Trường :
 5. Trường căn cứ đề xuất của các đơn vị, tổng hợp hồ sơ và ra Quyết định thành lập Hội đồng thanh lí theo đợt.