Nghiệm thu In
Thứ bảy, 09 Tháng 4 2011 03:40

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NGHIỆM THU

(Cập nhật 26.12.2011)

Đề tài sau khi được tác giả hoàn thành công tác nghiên cứu, thủ tục nghiệm thu được tiến hành như sau :

 1. Chủ nhiệm đề tài :
  • Chủ nhiệm đề tài thực hiện viết báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, đóng gói các sản phẩm, phụ lục liên quan (nếu có) theo hướng dẫn của Phụ lục 2 (HTM, DOC, PDF) - (Hướng dẫn viết báo cáo cấp Trường : DOC, PDF).
  • Nộp sản phẩm để đơn vị thẩm định hoặc nộp về Phòng KHCN&MT-TCKH. Số lượng bản in : Phòng KHCN&MT-TCKH (01), Thành viên Hội đồng (số lượng tương ứng số thành viên)
  • Báo cáo quyết toán kinh phí theo hướng dẫn của thủ tục thanh toán kinh phí.
  • Sửa chữa báo cáo và sản phẩm theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở, sau đó nộp lại sản phẩm giống như lần 1.
 2. Nghiệm thu lần 1 (áp dụng cho đề tài cấp Bộ), nghiệm thu đề tài cấp Trường :

  Nghiệm thu lần 2 (áp dụng cho đề tài cấp Bộ) :

 3. Đơn vị chủ trì :
 4. Xem xét sản phẩm hoàn chỉnh do chủ nhiệm đề tài báo cáo, đề nghị danh sách thành lập Hội đồng thích hợp. Nghiệm thu cấp Cơ sở (áp dụng cho cả đề tài cấp Bộ và cấp Trường), Hội đồng nghiệm thu gồm 05 thành viên, 01 chủ tịch, 01 Thư kí, 02 phản viện, 01 Uỷ viên ; trong đó ít nhất 01 thành viên ngoài đơn vị. (Mẫu DNNT-05)

  Thành phần Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ (nghiệm thu lần 2) áp dụng theo Điều 22 của Qui định số 24. Mẫu DTNT-07

 5. Hội đồng Trường :
 6. Trường căn cứ đề xuất của các đơn vị, xét đề nghị của Trưởng phòng KHCN&MT- TCKH để ra Quyết định nghiệm thu. Hoặc làm công văn gửi Bộ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ.

  Hồ sơ đề nghị Bộ ra quyết định nghiệm thu gồm : Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, phụ lục, sản phẩm, hồ sơ nghiệm thu lần 1 (Phiếu đánh giá, Biên bản đóng dấu, Nhận xét phản biện - có xác nhận, Quyết định nghiệm thu cấp Cơ sở)

 7. Sau khi nghiệm thu :
 8. Chủ nhiệm đề tài : sửa chữa lại báo cáo, sản phẩm theo góp ý của Hội đồng ; nộp lại sản phẩm đủ 03 bản với các file đính kèm ; Báo cáo quyết toán tài chính.

  Phòng KHCN&MT- TCKH kiểm tra toàn bộ hồ sơ, xác nhận thanh toán kinh phí để cấp Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài.