Thanh toán In
Thứ bảy, 09 Tháng 4 2011 03:39

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THANH TOÁN

(Cập nhật và sửa đổi ngày 26.12.2011)

Thanh toán kinh phí là một bước quan trọng để Phòng KHTC, Vụ KHTC có thể xem một đề tài đã thực hiện xong. Hội đồng nghiệm thu đánh giá về chuyên môn đạt loại tốt, nhưng nếu không thanh toán kinh phí vẫn xem là chưa kết thúc đề tài.

  • Thanh toán từng phần : áp dụng từ năm 2009, chủ nhiệm đề tài thực hiện thủ tục thanh toán số tiền nhận trong đợt trước và nhận kinh phí cấp đợt tiếp theo.

  • Thanh toán một lần : trước khi nghiệm thu cần báo cáo số kinh phí đã chi theo các khoản, sau khi nghiệm thu sẽ thực hiện thanh toán kinh phí cho toàn bộ đề tài

Thủ tục thanh toán như sau :

  1. Chủ nhiệm đề tài liệt kê các mục chi kinh phí (theo Thông tư 45 hoặc Thông tư 93 (cấp Bộ), Qui chế chi tiêu nội bộ (Cấp Trường)) sao cho số tiền thanh toán bằng hoặc lớn hơn số tiền được cấp theo mẫu số 2-KHTC.

  2. Thực hiện liệt kê số lượng các chứng từ theo mẫu số 3-KHTC (nếu thấy cần thiết).

  3. Nếu chi cho chủ nhiệm đề tài (xây dựng đề cương chi tiết, thù lao chủ nhiệm, viết báo cáo, viết chuyên đề, ...) thì chủ đề tài kí nhận theo mẫu số 9-KHTC.

  4. Nếu chủ nhiệm đề tài chi cho cá nhân khác theo nhiệm vụ thì thực hiện hợp đồng (mẫu số 5-KHTC), nghiệm thu hợp đồng (mẫu số 6-KHTC) và biên nhận (mẫu số 9-KHTC).

  5. Chi phí cho Hội đồng nghiệm thu cần lập danh sách, có thể chi cho khách mời với thù lao theo quy định (có thể dùng mẫu chi do Phòng KHCN&SĐH in sẵn).

  6. Trong quá trình thực hiện đề tài có họp thành viên, giới thiệu xê-mi-na, ... có thể chi kinh phí theo danh sách mẫu của Hội thảo (mẫu số 4-KHTC).

  7. Thực hiện photo, in ấn tài liệu có thể làm hợp đồng với cá nhân hoặc lấy hoá đơn tài chính theo qui định (trên 100.000 đ phải lấy hoá đơn VAT).

  8. Tất cả hồ sơ cần được kiểm tra tại phòng KHCN&MT- TCKH (kí xác nhận), sau đó thanh toán tại Phòng KHTC.

Ghi chú : Trường hợp cần thiết có thể đến phòng KHCN&MT- TCKH để được tư vấn trực tiếp.