Tuyển chọn In
Thứ bảy, 09 Tháng 4 2011 03:38

HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

(Cập nhật ngày 26.12.2011)

Bước 1 : Đề xuất : Cá nhân đề xuất Thuyết minh đề tài (mẫu 1.01CS, 1.02CS), Đơn vị đề xuất thành lập Hội đồng tuyển chọn (mẫu TC.01), danh sách tất cả các đề tài của đơn vị (mẫu TC.02).
Bước 2 : Thành lập Hội đồng : Trường thành lập Hội đồng tuyển chọn cho từng đề tài, gửi Quyết định đến Đơn vị.
Bước 3 : Nhận thủ tục : Đơn vị cử đại diện nhận hồ sơ, thủ tục đánh giá tuyển chọn tại Phòng KHCN&MT - TCKH. Phòng KHCN&MT- TCKH xác nhận và chi tạm ứng.
Bước 4 : Tổ chức họp Hội đồng : Đơn vị cử người liên hệ với các thành viên Hội đồng (cung cấp hồ sơ tuyển chọn, thời gian họp, …). Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức buổi họp.
Bước 5 : Lập hồ sơ báo cáo kết quả buổi họp lên Phòng KHCN&MT- TCKH, quyết toán kinh phí với Phòng KHTC. Hồ sơ báo cáo gồm : 05 Thuyết minh đề tài đã chỉnh sửa (có đủ các chữ kí), 01 biên bản họp Hội đồng, 05 Phiếu đánh giá, 02 Phiếu nhận xét của phản biện (kèm phiếu nhận xét của thành viên khác nếu có).

Hồ sơ tuyển chọn gửi thành viên Hội đồng gồm

 • 01 Thư mời họp Hội đồng.
 • 01 Quyết định thành lập Hội đồng.
 • 01 Thuyết minh đề tài
 • 01 Hướng dẫn nội dung tuyển chọn.

Nội dung tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường

Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường là căn cứ để tuyển chọn theo các tiêu chuẩn sau:

 1. Thể hiện được tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực đề tài.
 2. Xác định rõ mục tiêu, tính cấp thiết của đề tài.
 3. Mô tả đầy đủ những nội dung cần nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, nêu được tính mới, tính sáng tạo của đề tài.
 4. Nêu dự kiến các sản phẩm nghiên cứu, địa chỉ ứng dụng, khả năng chuyển giao công nghệ kết quả nghiên cứu, hiệu quả kinh tế – xã hội.
 5. Chủ nhiệm đề tài có kinh nghiệm, thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, thể hiện được năng lực tổ chức quản lý đề tài.
 6. Những người tham gia có kinh nghiệm, thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Khuyến khích nghiên cứu sinh và sinh viên tham gia nghiên cứu đề tài.
 7. Cơ quan chủ trì đề tài có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để thực hiện đề tài.
 8. Dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung, tiến độ nghiên cứu, mục lục ngân sách Nhà nước (bao gồm cả vốn ngân sách Nhà nước cấp và vốn ngoài ngân sách hỗ trợ cho đề tài).

---o0o---