PHAN THƯƠNG HIỆN Print
Monday, 03 October 2016 11:28

Họ và tên:            Phan Thương Hiện

Ngày sinh:            10 - 5 - 1985

Quê quán:            Đồng Tháp

Chức danh:           Chuyên viên

Đơn vị công tác:    Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc:     Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it