NGUYỄN THỊ HƯƠNG In
Thứ sáu, 14 Tháng 10 2016 13:49

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:              Nguyễn Thị Hương

Ngày sinh:              22-07-1986

Quê quán:             Thanh Hoá

Học vị:                  Tiến sĩ -  Năm công nhận:  2017

Chức danh:           Giảng viên

Đơn vị công tác:     Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc:     481/35 Trường Chinh, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại số:       0919.282.112

Email:                   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

B. PHẦN DANH MỤC

1. Nguyễn Thị Hương (2009), “Một số phương pháp dạy học tích cực dành cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Vinh, Số 7.

2. Nguyễn Thị Hương (2010), “Lê Văn Hưu – nhà Sử học lớn của dân tộc Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Vinh, tháng 9-2010.

3. Nguyễn Thị Hương (2011), “Hồ Chí Minh với quan hệ Việt – Xô và Việt – Trung trong những năm 1960 – 1968”, Tạp chí đối ngoại, Ban đối ngoại Trung ương, Số 9.

4. Nguyễn Thị Hương (2011), “Chuyên gia tên lửa Liên Xô giúp đỡ Việt Nam trong những năm 1965 – 1975”, Tạp chí  Kỹ thuật và trang bị, Tổng cụ kỹ thuật, Số 10.

5. Nguyễn Thị Hương (2011), “Chuyên gia quân sự Liên Xô giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực phòng không những năm 1965 – 1975”, Tạp chí Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng, Số 11.

6. Nguyễn Thị Hương (2011), “Viện trợ quân sự của Liên Xô về cố vấn quân sự trong lĩnh vực phòng không đối với cách mạng Việt Nam vào những năm 1965 – 1975”, Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ, Nghệ An, Số 12.

7. Nguyễn Thị Hương (2012), Ngoại giao Hồ Chí Minh với Liên Xô và Trung Quốc trong những năm 1960 – 1969, Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Nghệ An, Số 5.

8. Nguyễn Thị Hương (2013), “Ngoại giao Hồ Chí Minh với Liên Xô giai đoạn 1950 – 1968”, Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Nghệ An, Số 5.

9. Nguyễn Thị Hương (2013), “Hồ Chí Minh với quan hệ Việt –Xô trong những năm 1950 – 1969”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Số 11.

10. Nguyễn Thị Hương (2014), “Hồ Chí Minh tranh thủ sự ủng hộ của Liên Xô – Trung Quốc cho cuộc kháng chiến chống Pháp (1950 – 1954)”, in trong sách Điện Biên Phủ những vấn đề lịch sử, Nxb Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 5-2014.

11. Nguyễn Thị Hương (2014), “Hồ Chí Minh với quan hệ Việt – Trung trong những năm 1950 – 1969”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Số 7.

12. Nguyễn Thị Hương (2014), Chiến thắng Mậu Thân 1968 một bất ngờ với chính quyền Sài Gòn – nhìn từ góc độ lưu trữ Việt Nam Cộng hòa, Nxb. Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 9.

13. Nguyễn Thị Hương (2014), “Sự giúp đỡ vũ khí khí tài của Liên Xô cho cách mạng Việt Nam những năm 1964 – 1975”, Tạp chí Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng, Số 10.

14. Nguyễn Thị Hương (2015), “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề tranh thủ sự ủng hộ về quân sự của Liên Xô trong kháng chiến (1954 – 1975)”, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, Nxb. Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 5-2015.

15. Nguyễn Thị Hương (2015),Thế tam giác của quan hệ quốc tế Mỹ - Trung – Xô trong chiến tranh Việt Nam năm 1972”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Số 10.

16. Nguyễn Thị Hương (2016), “Bàn thêm về lực lượng tham gia Cuộc khởi nghĩa Duy Tân năm 1916”, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ (1916 – 2016), tháng 8-2016.