Quy chế nội bộ về kinh phí hoạt động Khoa học Công nghệ In
Thứ sáu, 09 Tháng 3 2012 09:13

 

(Cập nhật ngày 05.11.2008)

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ KINH PHÍ TỔ CHỨC, THAM DỰ HỘI NGHỊ,

HỘI THẢO KHOA HỌC & HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

(Trích Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-ĐHSP-TCHC
ngày 05.11.2008 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM)

Điều 14: Chi tổ chức hội nghị

1. Phạm vi áp dụng:

Các định mức tại điều này áp dụng cho việc tổ chức các buổi lễ, các hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ công tác cấp trường, đại hội của các tổ chức đoàn thể theo kế hoạch công tác được Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Nội dung và định mức chi:

Nội dung chi
Đơn vị tính Mức chi (đồng)
Chủ trì người/buổi 200.000
Thư ký người/buổi 150.000
Viết báo cáo báo cáo 200.000
Tiền nước uông người/buổi 15.000
Phục vụ người/buổi 50.000

- Chi hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ, tiền tàu xe theo chế độ công tác phí cho đại biểu là khách mời không hưởng lương.

- Các khoản chi khác: tài liệu, trang trí, thư mời, thông tin tuyên truyền, làm việc ngoài giờ... thanh toán theo dự trù được duyệt.

- Hội nghị thường niên cấp Trường, Đại hội Đảng, Công đoàn chi cho đại biểu dự là 50.000đ/người/buổi.

Điều 15: Công tác phí trong nước

1. Điều kiện để được thanh toán công tác phí:

- Được Hiệu trưởng cử đi công tác;

- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;

- Có đủ các chứng từ làm căn cứ để thanh toán ( Giấy đi đường có đóng dấu và ký xác nhận ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi CB đến công tác; vé tàu, xe, vé máy bay và thẻ lên máy bay; hóa đơn tiền ở; cước hành lý; biên lai thu phí, lệ phí cầu đường...)

2. Nội dung, định mức chi công tác phí:

  • Phương tiện đi lại:

- CB- VC đi công tác được thanh toán tiền vé tàu (vé nằm cứng thông thường tàu TN4), vé xe, các loại cước phí, lệ phí giao thông công cộng theo quy định tại Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính

- CB-VC được đi công tác bằng máy bay bao gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Giáo sư, Phó Giáo sư; Trưởng, Phó các đơn vị; CB-VC có mức lương từ 5,76 trở lên; các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định theo yêu cầu công tác.

CB không thuộc diện trên đi máy bay thì được thanh toán bằng vé tàu, cộng thêm hai ngày lưu trú.

Phòng TC-HC, KHTC thực hiện việc mua vé máy bay cho CB-VC và thanh toán chuyển khoản.

Trường thực hiện khoán phương tiện đi và về từ Trường đến bến xe, ga, sân bay và từ bến xe, ga, sân bay đến nơi công tác:

- Đi xe, tàu:                               150.000đ/chuyến công tác

- Đi máy bay:  Hà nội:                 300.000đ/chuyến công tác

Tỉnh, TP khác         250.000đ/chuyến công tác

CB có hệ số chức vụ từ 0.7 trở lên, Giáo sư, Giảng viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp được thanh toán tiền taxi theo hóa đơn.

  • Tiền ăn và tiêu vặt: 70.000đ/ngày
  • Tiền ở tại nơi công tác:

Mức thuê phòng nghỉ được thanh toán theo hóa đơn thực tế, tối đa không quá 175.000đ/ngày/người. CB tự túc chỗ ở được thanh toán 90.000đ/người/ngày.

Trường hợp đi công tác có lẻ người thì mức thanh toán không có 350.000đ/người/ngày.

  • Đi lại tại nơi công tác:

Thanh toán vé xe buýt khi phải di chuyển tại nơi công tác. Trong trường hợp phải dùng phương tiện khác, người đi công tác phải lập bảng kê chi tiết lộ trình được Hiệu trưởng duyệt thanh toán.

CB có hệ số chức vụ từ 0.7 trở lên, Giáo sư; giảng viên cao cấp, chuyên viên cao cấp được thanh toán tiền taxi theo hóa đơn.

CB đi công tác theo đoàn được thanh toán tiền xe di chuyển tại nơi đến công tác theo mức chi thực tế, trưởng đoàn chịu trách nhiệm lựa chọn phương án di chuyển hợp lý, tiết kiệm chi phí.

  • Các trường hợp sau đây không thanh toán theo chế độ công tác phí:

- Thời gian điều trị, dưỡng sức tại cơ sở y tế, nhà điều dưỡng;

- Thời gian học ở lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đi học;

- Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác;

- Những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái tại một số địa phương hoặc cơ quan khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Điều 23: Hoạt động khoa học

1. Định mức chi của các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Thông tư 44/2007 TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài Chính và Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN sử dụng NSNN. Kinh phí quản lý đề tài nghiên cứu khoa học do Phòng KHCN- SĐH (nay là Phòng KHCN&TCKH) lập dự toán chi cụ thể hàng năm, trình Hiệu trưởng duyệt (Phụ lục 4)

2. Chi nghiên cứu khoa học của sinh viên:

Thực hiện theo Quy định tạm thời về việc tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên Trường ĐHSP TPHCM ban hành theo Quyết định số 1135/QĐ-ĐHSP-KHCN&SĐH ngày 28/9/2005 của Hiệu trưởng.

- Chi cho CB hướng dẫn SV NCKH: 1.000.000đ/ đề tài

Những đề tài được tuyển chọn từ khóa luận tốt nghiệp chỉ được bổ sung 500.000đ/ đề tài.

- Chi hỗ trợ cho một công trình sinh viên nghiên cứu khoa học:

- Cấp khoa:            200.000đ

- Cấp Trường:         300.000đ

- Cấp Bộ:               500.000đ

3. Tạp chí Khoa học: (Phụ lục 4)

Điều 24: Hội nghị, hội thảo khoa học

1. Hội nghị, hội thảo khoa học trong Trường: bao gồm các hội nghị, hội thảo khoa học từ cấp tổ bộ môn trở lên được Hội đồng khoa học và Đào tạo trường duyệt (Phụ lục 4).

2. Hội nghị, hội thảo khoa học trong nước:

Tùy theo tính chất quan trọng của từng hội nghị, hội thảo khoa học, Trường cử CB tham dự trên nguyên tắc đúng thành phần, tiết kiệm chi phí.

CB được cử đi tham dự hội nghị, hội thảo trong nước được thanh toán theo chế độ công tác phí và lệ phí tham dự.

3. Hội nghị, hội thảo ngoài nước:

CB được cử đi tham dự hội nghị, hội thảo ngoài nước trong chương trình hợp tác của Nhà nước, của Bộ hoặc của Trường được hưởng chế độ công tác phí theo Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính.

CB đăng ký  tham dự hoặc được mời với tư cách cá nhân có báo cáo đúng chuyên môn nghiên cứu sẽ được Trường tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ 3.000.000đ/người. Mỗi năm chỉ hỗ trợ một lần.