Họp với những sinh viên dự kiến tuyên dương năm học 2017 - 2018 In
Thứ bảy, 03 Tháng 11 2018 06:57

Phòng CTCT và HSSV chốt danh sách sinh viên tuyên dương năm học 2017 - 2018 vì có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc và kèm theo các minh chứng trong hoạt động của năm học vừa qua. (Danh sách đính kèm)

Để công tác chuẩn bị được tốt, Phòng CTCT và HSSV tổ chức họp vào ngày 06/11/2018. Địa điểm Phòng A 508, thời gian lúc 10g30 (họp 30 phút).

Rất mong các bạn sinh viên có tên trong danh sách sắp xếp thời gian và công việc đến dự dúng giờ.

PHÒNG CTCT VÀ  HSSV