Trần Văn Hạo In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 10:42

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Trần Văn Hạo

Ngày tháng năm sinh :

27-10-1935

Quê quán : Hưng Nguyên, Nghệ An

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1963

Đơn vị công tác :

Khoa Toán – Tin học

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

 1. Trần văn Hạo (1976), Đại số cao cấp tập I Đại số tuyến tính – Nxb Giáo dục Hà nội.
 2. Trần Văn Hạo (chủ biên) (1990), Đại số 10, Nxb Giáo dục Tp. HCM.
 3. Trần Văn Hạo (chủ biên) (1990), Hình học 10, Nxb Giáo dục Tp. HCM.
 4. Trần Văn Hạo (chủ biên) (1991), Đại số và giải tích 11, Nxb Giáo dục Tp. HCM.
 5. Trần Văn Hạo (chủ biên) (1991), Hình học 11, Nxb Giáo dục Tp. HCM.
 6. Trần Văn Hạo (chủ biên) (1992), Giải tích 12, Nxb Giáo dục TP. HCM.
 7. Trần Văn Hạo (chủ biên) (1992), Hình học 12, Nxb Giáo dục TP. HCM.
 8. Trần Văn Hạo (chủ nhiệm) (1993), Phần mềm dạy học, đề tài cấp Bộ, mã số: B91-30-08.
 9. Trần Văn Hạo (chủ nhiệm) (1995), Giáo dục đồng bằng sông Cửu Long, đề tài cấp Bộ, mã số: SCL.95-5-4.
 10. Trần Văn Hạo (chủ nhiệm) (1996), Phần mềm dạy toán bậc PTTH. Đề tài cấp Bộ, mã số: B94-30005p.p
 11. Trần Văn Hạo (1997), Đại số tuyến tính dùng trong kinh tế, Nxb Khoa học Kỹ thuật.
 12. Trần Văn Hạo (đồng tác giả) (1997), Giải tích dùng cho nhóm ngành kinh tế, Nxb Khoa học Kỹ thuật.
 13. Trần Văn Hạo (chủ biên) (2000), Đại số lớp 10, Sách chỉnh lý hợp nhất, Nxb Giáo dục.
 14. Trần Văn Hạo (chủ biên) (2000), Đại số lớp 11, Sách chỉnh lý hợp nhất, Nxb Giáo dục.
 15. Trần Văn Hạo (chủ biên) (2001), Chuyên đề luyện thi vào Đại học, Nxb Giáo dục.