Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Danh mục công trình 5 năm (2003 - 2008) của các đơn vị trong Trường

Thực hiện công văn số 264/ĐHSP – KHCN&SĐH, ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Trường về tổ chức "Hội nghị Tổng kết KHCN giai đoạn 2003 - 2008 và Xây dựng kế hoạch KHCN giai đoạn 2008 - 2020”, Trường đề nghị các đơn vị họp xét đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong NCKH giai đoạn 2003 - 2008.

Danh Mục Đề Tài KHCN 2003 - 2008

Mau_DMCT_2003_2008.doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
Số: 317 /ĐHSP-KHCN&SĐH
V/v: Khen thưởng cá nhân, tập thể có
thành tích NCKH giai đoạn 2003-2008
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10  năm 2008


Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 264/ĐHSP – KHCN&SĐH, ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Trường về tổ chức "Hội nghị Tổng kết KHCN giai đoạn 2003 - 2008 và Xây dựng kế hoạch KHCN giai đoạn 2008 - 2020”, Trường đề nghị các đơn vị họp xét đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong NCKH giai đoạn 2003 - 2008.

1.         Tiêu chuẩn
 • Cá nhân:
  • Đối tượng là cán bộ của trường có đề tài nghiên cứu khoa học, các công trình nghiên cứu công bố trong giai đoạn 2003-2008 được hội đồng đánh giá loại Tốt, đúng thời hạn.
  • Công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng trong đào tạo, đặc biệt trong đào tạo sau đại học, trong thực tiễn kinh tế xã hội.
 • Tập thể:
  • Hoàn thành các nhiệm vụ KHCN của Trường trong giai đoạn 2003-2008.
  • Tổ chức thành công các hội nghị hội thảo khoa học cho cán bộ và sinh viên.
  • Tập thể giảng viên có nhiều công trình nghiên cứu đã đăng ký thực hiện đúng hạn, có kết quả Tốt.
2.      Hồ sơ:
 • Bản kê khai thành tích trong nghiên cứu khoa học (của cá nhân, hoặc đơn vị): nêu rõ số lượng công trình khoa học, kết quả nghiên cứu, mức độ ứng dụng…
 • Tên công trình, mã số, kết quả nghiên cứu, mức độ ứng dụng (biên bản hội đồng nghiệm thu đối với các đề tài liên kết thực hiện với đơn vị ngoài trường).
 • Bài báo khoa học: Photo bìa tạp chí, mục lục kèm theo (đối với tạp chí khoa học không phải của trường)
 • Biên bản đề xuất của đơn vị.
3.      Thời gian:
 • Các đơn vị tham khảo danh mục công trình tại website http://www.khcn.hcmup.edu.vn
 • Thông tin phản hồi cho Phòng KHCN&SĐH về các công trình của cá nhân, kết quả ứng dụng theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , để Phòng cập nhật công bố.
 • Thời gian: trước ngày 02.11.2008.
Trường đề nghị các đơn vị triễn khai kế hoạch đúng thời gian trên./.
Nơi nhận:
- Như trên ;
- Lưu : TCHC, KHCN-SĐH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng


 
Kết quả Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp Cơ sở năm 2010

Kết quả có 48 đề tài phê duyệt, 16 đề tài không phê duyệt trong tổng số 64 đăng ký thực hiện cho kế hoạch năm 2010.

Xem Chi Tiết - Tải File đính kèm 
Tham dự Hội nghị Sinh viên NCKH các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ V tại Trường Đại học Đồng Tháp

Trong hai ngày 23&24-10-2010, Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ V đã được tổ chức tại Trường Đại học Đồng Tháp, TP Cao Lãnh. Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã cử một đoàn tham dự gồm 11 thành viên (8 SV được chọn báo cáo tại Hội nghị, 1 GV hướng dẫn cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ và Tạp chí Khoa học). Trường ĐH Đồng Tháp đã đưa các đoàn đến viếng Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP Cao Lãnh trước giờ khai mạc Hội nghị và tham quan Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng bằng đường thủy sau khi kết thúc Hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi lại.

Tại Mộ cụ Phó bảng


Nơi tổ chức Hội nghị


Báo cáo tại tiểu ban

 

Trên thuyền đến Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

Tại cổng Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

Và ghé chợ trên đường trở về

 
HOẠT ĐỘNG KH-CN THÁNG 12-2010 & THÁNG 1-2011

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

THÁNG 12-2010 & THÁNG 1-2011

A. Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 2137/QĐ-ĐHSP ngày 30-11-2010, đã họp ngày 28-12-2010 đánh giá đề tài “Xây dựng giáo trình điện tử môn Lịch sử văn minh thế giới”, mã số: CS2009.19.55, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Minh Mẫn, Khoa Lịch sử Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài đã số hóa giáo trình, tập hợp được nhiều phim, ảnh, nội dung phù hợp với chương trình môn Lịch sử văn minh thế giới, vì vậy, có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp giáo viên có thêm một phương tiện dạy học hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp dạy và học theo mô hình lấy người học làm trung tâm. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 574/QĐ-ĐHSP ngày 04-5-2010, đã họp ngày 30-12-2010 đánh giá đề tài “Văn hóa, văn minh Nhật Bản và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản”, mã số: CS2009.19.57, chủ nhiệm: TS Trịnh Tiến Thuận, Khoa Lịch sử Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài nghiên cứu các yếu tố cấu thành văn hóa và văn minh Nhật Bản cũng như những nét riêng biệt đặc sắc của văn hóa văn minh Nhật Bản, là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, học viên cao học và những ai quan tâm đến văn hóa Nhật Bản. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

3. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 2512/QĐ-ĐHSP ngày 27-12-2010, đã họp ngày 31-12-2010 đánh giá đề tài “Xây dựng các thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển kỹ năng dự đoán cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học”, mã số: CS2009.19.57, chủ nhiệm: ThS Đỗ Chiêu Hạnh, Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài mang tính ứng dụng cao, đã đưa ra 10 thí nghiệm nhằm phát triển khả năng dự đoán của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 2471/QĐ-ĐHSP ngày 22-12-2010, đã họp ngày 06-01-2011 đánh giá đề tài “Xây dựng tài liệu hướng dẫn thí nghiệm thực hành Sinh học 11 (cơ bản) trung học phổ thông”, mã số: CS2009.19.61, chủ nhiệm: ThS Lê Phan Quốc, Khoa Sinh học Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài đã đưa ra hướng dẫn cho việc thực hành 8 thí nghiệm trong sách giáo khoa Sinh học 11 (cơ bản), giúp giáo viên và sinh viên thực hiện thí nghiệm dễ dàng hơn. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

5. Hội đồng KH&CN chuyên ngành tổng kết, nghiệm thu đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ ở một số khu vực tại tỉnh Đồng Nai và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường” do Trường ĐHSP TPHCM phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai thực hiện, chủ nhiệm: TS Thái Khắc Định, Khoa Vật lý Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 209/QĐ-SKHCN ngày 13-12-2010, đã họp ngày 31-12-2010. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã sử dụng các phương pháp khoa học hạt nhân một cách có hệ thống và sử dụng các thiết bị hiện đại để thu thập, xử lý và phân tích mẫu, thu được 7025 chỉ tiêu khoa học (về liều xuất gamma, hoạt độ các đồng vị phóng xạ, thông số đặc trưng phóng xạ môi trường); 88 bộ bản đồ với 11 lớp bản đồ thành phần là cơ sở đáng tin cậy cho những nghiên cứu tiếp theo”. Đề tài đã được xếp loại Đạt (mức A).

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Nhánh liên tục trong tập nghiệm của bất đẳng thức biến phân”, mã số: CS2008.19.24, chủ nhiệm: PGS-TS Nguyễn Bích Huy, Khoa Toán – Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 166/QĐ-ĐHSP ngày 18-01-2011, đã họp ngày 24-01-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã sử dụng một số kết quả về bất phương trình biến phân vi phân và kết hợp với lý thuyết phương trình trong không gian có thứ tự để nghiên cứu cấu trúc tập nghiệm của bất đẳng thức phân mới như: sự phân nhánh nghiệm, tồn tại tập con liên thông không bị chặn trong tập nghiệm”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

7. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Sự tồn tại và cấu trúc tập nghiệm của một số lớp phương trình vi phân phi tuyến”, mã số: CS2009.19.64, chủ nhiệm: PGS-TS Nguyễn Bích Huy, Khoa Toán – Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHSP ngày 18-01-2011, đã họp ngày 24-01-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã áp dụng các kết quả tổng quát của lý thuyết phương trình trong không gian có thứ tự để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm, cấu trúc tập nghiệm dương (có thể không bị chặn) của phương trình logistic chứa toán tử p – Laplace”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

8. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Thử nghiệm chỉnh âm cho trẻ dị tật bộ máy phát âm do hội chứng Treacher Collin”, mã số: CS2010.19.119, chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Ly Kha, Khoa Giáo dục Tiểu học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 165/QĐ-ĐHSP ngày 18-01-2011, đã họp ngày 25-01-2011. Hội đồng nhận xét: “Kết quả đề tài là 6 sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao: phiếu test âm ngữ bằng hình ảnh, nội dung luyện tập chỉnh âm, bảng âm - tiếng - từ - câu - đoạn - bài luyện tập chỉnh âm (có kèm hình ảnh minh họa), một số giáo án chỉnh âm, bản giới thiệu tóm tắt công trình của sinh viên, 2 bài báo đã đăng trên Tạp chí Ngôn ngữ - Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Sản phẩm của đề tài là đóng góp mới và to lớn cho lĩnh vực trị liệu ngữ âm và giáo dục ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật vốn vẫn chưa tồn tại ở Việt Nam”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

B. Hội nghị và Hội thảo khoa học

1. Ngày 18-12-2010, Khoa Trung văn Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức “Hội thảo khoa học năm 2010". Hội thảo có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng, Ban và đông đảo giảng viên, sinh viên trong Khoa. Hội thảo đã thảo luận về thực trạng đào tạo và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ.

2. Ngày 23-12-2010, Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Ngành đào tạo giáo viên tiểu học với đề án ngoại ngữ quốc gia 2008-2020”. Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu là các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu giáo dục, các cán bộ giảng dạy của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc, các báo đài, đại diện Ban Giám hiệu và các Khoa, Phòng, Ban trong Trường. Đại biểu dự Hội thảo đã thảo luận về các chủ đề: Vai trò và vị thế của các khoa đào tạo giáo viên tiểu học trong sứ mệnh tạo nguồn nhân lực giáo viên tiếng Anh ở tiểu học; định hướng, chuẩn và chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh ở tiểu học; giải pháp xây dựng chương trình đào tạo giáo viên dạy tiểu học và dạy tiếng Anh ở tiểu học…

 
Trường Đại học Sư phạm TPHCM nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Ngày 26-3-2011, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 23 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn 2000 - 2010, trong đó có Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Trần Quang Quý trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

cho đại diện Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh


 
Kê khai công trình khoa học giai đoạn 2001-2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  98/ĐHSP-KHCN&TCKH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 03 năm 2011

V/v Kê khai công trình khoa học

giai đoạn 2001-2011

Kính gửi:   Trưởng các đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 – 2011 theo công văn số 471/ĐHSP-TCHC ngày 20-12-2010, tiến tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trường, Trường quyết định sẽ xuất bản tập Danh mục các công trình khoa học 2001 – 2011[*] của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, giảng viên, nghiên cứu viên đã và đang công tác tại Trường trong 10 năm qua. Tập Danh mục này bước đầu giới thiệu sơ bộ những hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường, cũng như của từng thành viên. Nhằm chuẩn bị nội dung cho tập Danh mục này, Trường hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

1. Kế hoạch:

- Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình biết để kê khai (theo mẫu đính kèm công văn này).

- Tập hợp toàn bộ công trình của đơn vị, gửi về Trường .

2. Thời gian:

- Thời hạn cuối cùng để các đơn vị gửi danh mục bằng văn bản và đĩa mềm về Trường qua Phòng KHCN&TCKH là ngày 30/06/2011.

- Liên hệ: Phòng KHCN&TCKH, C.804, nhà C, 280 An Dương Vương.

CV. Nguyễn Thị Thuý Trinh; (08).38.352.020 (177).

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trân trọng./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Hiệu trưởng (để báo cáo) ;

- Lưu : TC-HC, KHCN-TCKH.                                                                                                                                      

PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng


 

 


[*] Quý Thầy/Cô có thể tham khảo Danh mục công trình 25 năm của Trường ĐH Sư phạm TP HCM theo Webiste của Phòng Khoa học Công nghệ và Sau đại học (cũ)  http://khcn-sdh.hcmup.edu.vn/khcn/congtrinh/25nam/

 

 


MẪU

Danh mục công trình nghiên cứu 2001 - 2011

NGUYỄN VĂN A

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:


Quê quán:


Học vị:

,năm công nhận:

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:


Đơn vị công tác:


Địa chỉ liên lạc:


Điện thoại:


Email:


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Nguyễn Văn A (2003), “Đặc điểm ngôn ngữ ca dao - dân ca Nam Bộ”, Tạp chí Ngôn ngữ, Số 1.

Đề tài nghiên cứu

2. Nguyễn Văn A (cùng cộng sự) (2003), Đề án xây dựng Trường ĐHSP TP.HCM thành Trường ĐHSP trọng điểm. Đề tài khoa học cấp Bộ.

Sách

3. Nguyễn Văn A (2003), Logic học nhập môn, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

(...)

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

& TẠP CHÍ KHOA HỌC

Số: 321/ĐHSP-KHCN&TCKH

V/v thực hiện danh mục công trình

nghiên cứu khoa học 2001-2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 9 năm 2011

 

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị


Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp Ban tổ chức Lễ kỉ niệm 35 năm thành lập Trường vào ngày 07-9-2011, Phòng Khoa học Công nghệ & Tạp chí Khoa học xin thông báo đến các đơn vị:

Toàn bộ Danh mục công trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001-2011 của giảng viên, cán bộ Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh mà các đơn vị đã tập hợp chuyển cho Phòng KHCN&TCKH theo công văn số  98/ĐHSP-KHCN&TCKH, ngày 05 tháng 3 năm 2011, phòng chúng tôi đã đưa lên Website của Trường (đường dẫn: http://phongkhcn.hcmup.edu.vn/; mục Công trình KH của GV); không xuất bản.

Quý thầy cô vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Thúy Trinh, Phòng Khoa học Công nghệ & Tạp chí Khoa học, e-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để tiếp tục kê khai công trình nghiên cứu khoa học (nếu chưa kê khai) hoặc cập nhật thông tin.

Trân trọng.

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                                                                                                                                                    (Đã kí)

- Lưu: KHCN&TCKH.

TS Trần Hoàng

 
Tin hoạt động KHCN từ 30-3-2011 đến 15- 4-2011

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

TỪ 30-3-2011 ĐẾN 15-4-2011

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng một số phương tiện trực quan chủ yếu phục vụ dạy học Địa lý Việt Nam ở trường THPT”, mã số: CS2010.19.42, chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn Luyện, Khoa Địa lý Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 261/QĐ-ĐHSP ngày 22-02-2011, đã họp ngày 30-3-2011. Hội đồng nhận xét: “Tác giả đề tài đã xây dựng được 900 phương tiện trực quan cho việc dạy học Địa lý lớp 12, công trình có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng cao”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng hệ thống bài tập thực hành môn Lý luận và phương pháp dạy học Địa lý”, mã số: CS2010.19.45, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Kim Liên, Khoa Địa lý Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 260/QĐ-ĐHSP ngày 22-02-2011, đã họp ngày 30-3-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã nêu lên thực trạng xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực hành môn Lý luận và phương pháp dạy học Địa lý. Đồng thời, tác giả cũng xây dựng một số dạng bài tập thực hành nhằm nâng cao chất lượng môn học này”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

3. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Sáng tạo các hình ảnh động (Dynamic Gif) để hỗ trợ việc dạy và học môn Toán lớp 11”, mã số: B2007.19.31, chủ nhiệm: ThS Lê Thành Thái, Trường Trung học Thực hành Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 339/QĐ-BGDĐT ngày 17-01-2011, đã họp ngày 01-4-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã xây dựng một thư viện gồm các bài giảng ứng dụng các phần mềm vẽ hình trong toàn bộ chương trình Toán lớp 11, là nguồn tư liệu có giá trị đối với giáo viên, sinh viên và học sinh”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Biện pháp tâm lý khắc phục khi trẻ biếng ăn trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi” mã số: CS2011.19.124, chủ nhiệm: TS Huỳnh Văn Sơn, Khoa Tâm lý Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 475/QĐ-ĐHSP ngày 25-3-2011, đã họp ngày 04-4-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã phản ánh thực trạng, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục hiện tượng biếng ăn của trẻ. Đề tài nghiên cứu công phu, nghiêm túc và có ý nghĩa thực tiễn cao”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

5. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân hàm bậc cao với điều kiện biên dạng hàm” mã số: CS2009.19.62, chủ nhiệm: PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Toán - Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 411/QĐ-ĐHSP ngày 16-3-2011, đã họp ngày 06-4-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có ý nghĩa khoa học, ứng dụng thực tiễn và có thể mở rộng cho bài toán biên trong phương trình vi phân đối số lệch”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng kĩ năng sống của sinh viên một số trường đại học tại TPHCM”, mã số: B2010.19.64, chủ nhiệm: TS Huỳnh Văn Sơn, Khoa Tâm lý Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 29-3-2011, đã họp ngày 13-4-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã xây dựng, thử nghiệm và tổ chức hội thảo về mô hình huấn luyện kỹ năng sống cho sinh viên tại các trường đại học. Đề tài có tính ứng dụng cao và khả năng phát triển theo hướng tiếp cận nhân cách”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

 
Tin hoạt động KHCN từ 25-4-2011 đến 25- 5-2011

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

TỪ 25-4-2011 ĐẾN 25-5-2011

A. Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Khảo sát đặc điểm tâm lí của học sinh giỏi Toán ở một số trường PTTH tại TPHCM”, mã số: CS2010.19.94, chủ nhiệm: PGS-TS Đoàn Văn Điều, Khoa Tâm lí-Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 711/QĐ-ĐHSP ngày 18-4-2011, đã họp ngày 25-4-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, đã nghiên cứu những đặc điểm tâm lí và xây dựng được công cụ đánh giá đặc điểm tâm lí của học sinh giỏi Toán, góp phần vào việc phát hiện học sinh có năng khiếu Toán, giúp các nhà giáo dục định hướng phát triển cho học sinh, góp phần cung cấp cho đất nước đội ngũ các nhà Toán học có tài”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Thực trạng hoạt động ngoại khóa các môn khoa học xã hội (Văn, Sử, Địa) tại một số trường THPT tại TPHCM”, mã số: CS2009.19.70, chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Thu Thủy, Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 720/QĐ-BGDĐT ngày 18-4-2011, đã họp ngày 29-4-2011. Hội đồng nhận xét: “Kết quả nghiên cứu phản ánh thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa các môn khoa học xã hội (Văn, Sử, Địa) với mẫu bảng hỏi đại diện cho giáo viên và học sinh; tác giả cũng đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

3. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Thiết kế sản phẩm phục vụ cho sự phát triển ngành du lịch tỉnh Bình Thuận”, mã số: CS2009.19.43, chủ nhiệm: ThS Bùi Vũ Thanh Nhật, Khoa Địa lý Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 413/QĐ-BGDĐT ngày 16-3-2011, đã họp ngày 4-5-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã nêu lên hiện trạng khai thác và đưa những giải pháp nhằm phát triển các sản phẩm du lịch ở tỉnh Bình Thuận”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Đạt.

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Ứng dụng thuyết đáp ứng câu hỏi vào việc xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Anh văn giai đoạn đầu cho sinh viên các khoa không chuyên ngữ”, mã số: CS2010.19.97, chủ nhiệm: ThS Vũ Hoa Ngân, Tổ Ngoại ngữ Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 712/QĐ-ĐHSP ngày 18-4-2011, đã họp ngày 09-5-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao với kết quả nghiên cứu là 180 câu hỏi về trọng âm - âm, từ vựng, ngữ pháp trong chương trình giảng dạy học phần 1 và 2 giáo trình Headway (2000)”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

5. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Định lý Matheron trong không gian Tôpô”, mã số: CS2010.19.102, chủ nhiệm: PGS-TS Đậu Thế Cấp, Khoa Toán - Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 721/QĐ-ĐHSP ngày 18-4-2011, đã họp ngày 13-5-2011. Hội đồng nhận xét: “Các kết quả của đề tài đã mở rộng đáng kể các kết quả đã biết về không gian miss-and-hit, có khả năng tiếp tục phát triển”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận thức và vận dụng phép biện chứng duy vật”, mã số: CS2010.19.81, chủ nhiệm: TS Nguyễn Chương Nhiếp, Khoa Giáo dục Chính trị Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 804/QĐ-ĐHSP ngày 06-5-2011, đã họp ngày 20-5-2011. Hội đồng nhận xét: “Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách đầy đủ, tập trung và có hệ thống tư tưởng về nhận thức và vận dụng phép biện chứng duy vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều dẫn chứng cụ thể”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

7. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Mức độ trí tuệ nhận thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại TPHCM hiện nay qua test Raven màu ”, mã số: CS2010.19.96, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Khoa Tâm lí-Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 757/QĐ-ĐHSP ngày 29-4-2011, đã họp ngày 23-5-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có ý nghĩa thực tiễn và giá trị khoa học cao, là cơ sở để giáo viên mầm non thiết kế các nội dung hoạt động học và chơi phù hợp với trình độ trí tuệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trên địa bàn TPHCM”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

B. Hội nghị khoa học

1. Ngày 22-4-2011, Thư viện Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức “Hội nghị bạn đọc năm 2011". Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng, Ban và đông đảo người đọc. Đại biểu tại Hội nghị đã nghe Ban Giám đốc báo cáo tổng kết và trình bày phương hướng hoạt động của Thư viện và nghe 7 tham luận của cán bộ, giảng viên, sinh viên là những ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân thành của bạn đọc về hoạt động của Thư viện.

2. Ngày 12-5-2011, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức “Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2010-2011”. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Giám hiệu, các Phòng/Ban, BCN Khoa, BCH Đoàn Trường, BCH Hội Sinh viên Trường, Liên chi hội và Chi hội trưởng Hội SV Trường, lớp trưởng, bí thư các Chi Đoàn, Đoàn Khoa, các giảng viên hướng dẫn, các sinh viên tham gia NCKH và một số phóng viên... Từ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo đối với những đề tài NCKH của SV được chọn báo cáo ở 3 Tiểu ban và in trong Kỷ yếu Hội nghị, Ban Tổ chức đã thống nhất trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 7 giải Ba 14 giải Khuyến khích.

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 37


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 825 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2