Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số:    97/ TB-ĐHSP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP.HCM, ngày      tháng    năm 2011

THÔNG BÁO SỐ 1
V/v gửi bài và ảnh làm kỷ yếu

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-ĐHSP ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Trường Đại học Sư phạm TP. HCM về việc làm kỷ yếu “Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 35 năm xây dựng và phát triển (1976 - 2011)”, Trường gửi đến các Quý đơn vị, phòng, ban, trung tâm Thông báo số 1 nội dung cụ thể như sau:

1. Từ ngày 05/4/2011 – 30/4/2011 các đơn vị gửi bài viết, thông tin về phòng CTCT&HSSV.  (Phòng C 807)

2. Riêng các Phòng, ban, chức năng và các đoàn thể chịu trách nhiệm thực hiện từ mục 1 – 9 (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, P.Tổ chức – Hành chính, P.Đào tạo, P.KHCN và TCKH, P.Hợp tác quốc tế, TT Hội đồng Thi đua Khen thưởng, P.Sau Đại học, P.CTCT&HSSV) của kế hoạch 93/KH-ĐHSP, thời hạn nộp thông tin đến 15/5/2011.

3. Về hình ảnh: Các đơn vị, đoàn thể, gửi thông tin kèm theo hình ảnh. Nếu đơn vị nào chưa có ảnh, liên hệ Phòng CTCT&HSSV để chụp ảnh (gặp chuyên viên Nguyễn Sỹ Xuân, số nội bộ: 179, số di động: 0908780799). Thời gian từ 05/4 – 30/4/2011).

Yêu cầu các đơn vị tập hợp và biên soạn các bài viết đã được tuyển chọn của đơn vị mình, định dạng đánh máy theo font: Times New Roman, cỡ chữ 12 và gửi về Phòng CTCT&HSSV (chuyên viên Phạm Đức Quyền hoặc Nguyễn Thụy Thy Huyền) trước ngày 01/5/2011 (01 bản in và 01 bản gửi qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại nội bộ: 179 hoặc số di động: 0988182704 (Thầy Quyền); 0905319149 (Cô Huyền).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-         Các đơn vị;
-         Ban tổ chức;
-         Đảng ủy, Công đoàn; Đoàn TN;
-         Lưu: VT, CTCT&HSSV.
HIỆU TRƯỞNG
 
 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 1160 khách Trực tuyến