Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

TS Quy định - Quy chế
Quy định - Quy chế tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ PDF 打印 E-mail
周二, 2017年 10月 17日 12:09

1. Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Xem tại đây

2. Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Xem tại đây

3. Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem tại đây

 
 Truy cập