Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Events


Giải thưởng Môi trường Việt Nam PDF Print E-mail
Thursday, 04 June 2015 17:00

Ngày 04-6-2015, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015 tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc. Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng chính thức và duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo hướng bền vững. Năm 2015, có 27 tổ chức, 21 cá nhân, 02 cộng đồng được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng thưởng. PGS TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM đã được vinh dự nhận Giải thưởng cao quý này.

 

 
PDF Print E-mail
Tuesday, 10 February 2015 17:00

Tải về:

Công văn triển khai về việc tăng cường việc phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

 
Quyết định ban hành quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục PDF Print E-mail
Tuesday, 08 November 2011 03:52

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ GDĐT;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
Trần Quang Quý

Xem chi tiết


 
Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 1066 guests online

 Vụ KHCN 

April 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5