French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Tin mới nhất Mẫu kí cam kết về an toàn giao thông
Mẫu kí cam kết về an toàn giao thông PDF. In Email
Thứ hai, 26 Tháng 3 2012 16:11

Công đoàn bộ phận:…………………………..

 

 

DANH SÁCH CĐV KÍ CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2012

Chúng tôi và những công đoàn viên thuộc công đoàn bộ phận…………………. , Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Chủ tịch Công đoàn bộ phận phổ biến 12 nội dung nhằm hưởng ứng “năm an toàn giao thông – năm 2012”, chúng tôi nhất trí kí tên vào bản cam kết thực hiện các nội dung nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2012 và những năm về sau, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

 

Số TT

Họ và tên

Kí tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

CHỦ TỊCH