French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Tin mới nhất Cam kết thực hiện "Năm an toàn giao thông - 2012"
Cam kết thực hiện "Năm an toàn giao thông - 2012" PDF. In Email
Thứ hai, 26 Tháng 3 2012 16:07

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP

_____________

Số:            /TB-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

__________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm

trật tự an toàn giao thông năm 2012

 

Thực hiện Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 11.01.2012 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thực hiện kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 16.3.2012 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện năm an toàn giao thông – 2012, Ban Chấp hành Công đoàn Trường thông báo để các công đoàn bộ phận tổ chức cho công đoàn viên kí cam kết các nội dung thực hiện “Năm an toàn giao thông - 2012” gồm các nội dung:

1. Tích cực học tập và hiểu biết đầy đủ pháp luật về an toàn giao thông;

2. Có ý thực trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông;

3. Có hành vi ứng xử văn hóa, thân thiện với người đồng hành, tận tình giúp đỡ người bị tai nạn;

4. Không uống rượu bia trước và khi đang lái xe;

5. Không có thói hư tật xấu khi ứng xử với mọi người cùng tham gia giao thông cũng như khi xảy ra tai nạn giao thông

6. Không để xảy ra tại nạn giao thông khi tham gia giao thông;

7. Đi bộ băng qua đường đúng nơi quy định, không trèo qua dãy phân cách;

8. Không chạy xe trên lề đường, vỉa hè dành cho người đi bộ;

9. Không chở quá số người quy định, không chạy xe dàn hàng hai trở lên

10. Đội mũ bảo hiểm khi điều khiểm môtô, xe gắn máy, điều khiển phương tiện lưu thông đúng phần đường quy định

11. Không lưu thông ngược chiều vào đường một chiều, không vượt đèn đỏ

12. Không tụ tập đua xe, biểu diễn, lạng, lách, đánh võng gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh

Các công đoàn bộ phận cho CĐV kí cam kết theo mẫu đính kèm và chuyển về VP công đoàn chậm nhất là ngày 04.4.2012 để văn phòng tổng hợp và báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố đúng thời hạn.

Đề nghị các công đoàn bộ phận thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

-         Các UVBCH CĐ;

-         Các công đoàn bộ phận;

-         Lưu VPCĐ.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã kí)

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Xuân