French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Tin mới nhất Cuộc thi viết “Từ hình ảnh người Mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình”.
Cuộc thi viết “Từ hình ảnh người Mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình”. PDF. In Email
Thứ sáu, 24 Tháng 2 2012 20:54

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP                                           Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số:   /CĐ- ĐHSP


V/v tham gia cuộc thi viết theo kế hoạch của LĐLĐ TP.HCM

Kính gửi:Các Công đoàn Bộ phận

Công đoàn Trường xin gửi các Công đoàn Bộ phận kế hoạch số: 04/KH-LĐLĐ ngày 06/02/2012 của LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh về cuộc thi viết “Từ hình ảnh người Mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình”.
Đề nghị các đ/c trong BCH Công đoàn Bộ phận triển khai kế hoạch này đến toàn thể đoàn viên, động viên tất cả mọi người tham gia.
Bài viết xin gửi về Văn phòng công đoàn Trường hoặc địa chỉ mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 25/05/2012.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
-    Các CĐBP;
-    UV BCH CĐ Trường;
-    Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Thanh Xuân