KHOA TIẾNG TRUNG - 中文系
Cầu nối đến thành công
 

 
Chương trình đào tạo - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc PDF. In Email
Thứ hai, 17 Tháng 10 2011 20:13

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 52 22 02 04

Loại hình đào tạo: Chính qui

(Ban hành kèm theo quyết định số 1252/ĐHSP-ĐT, ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

I.1. Mục tiêu chung

 

Đào tạo cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Trung Quốc có trình độ đại học chuẩn mực, chất lượng cao, có đạo đức, sức khỏe, kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn năng lực trình độ cao cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

I.2. Mục tiêu cụ thể

I.2.1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

I.2.2. Về kiến thức

- Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội, nhân văn cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ;

- Đạt được các kiến thức toàn diện về tiếng Trung Quốc;

- Được trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học.

I.2.3. Về kỹ năng

- Đạt được năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết), bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học;

- Được trang bị các kỹ năng cần thiết về lý luận dịch, kỹ năng-kỹ thuật nghiệp vụ phiên dịch và biên dịch tiếng Trung;

- Được trang bị những kiến thức tiếng Trung sử dụng trong ngành thương mại;

- Được trang bị những kiến thức tiếng Trung sử dụng trong nghiệp vụ  du lịch.

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

Khối lượng kiến thức tối thiểu cho toàn khóa học là 139 tín chỉ bao gồm học phần bắt buộc, học phần lựa chọn bắt buộc, học phần tốt nghiệp, học phần thực tập.

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Theo Qui chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

V. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO:

Theo Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

VI. THANG ĐIỂM:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm, thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(139 tín chỉ)


Các khối kiến thức

Tổng số

Bắt buộc

Tự chọn

Bắt buộc

Tự chọn tự do

VII.1.

Kiến thức giáo dục đại cương

35

35

-

0

VII.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

104

71

33

-

­– Kiến thức cơ sở ngành

72

63

9

-

– Kiến thức chuyên ngành

18

0

18

-

– Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ

8

8

-

-

– Khoá luận tốt nghiệp

6

-

6

-

Tổng cộng:

106

33

0

VII.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

 

Mã HP

Tên học phần

Số

tín chỉ

HP

bắt buộc

HP

tự chọn

bắt buộc

Điều kiện tiên quyết

 

1)            Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5

X

 

0

 

2)            Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

X

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 

3)            Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

X

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

4)            Ngoại ngữ 2

12

X

 

0

 

5)            Giáo dục thể chất

5 đvht*

X

 

0

 

6)            Giáo dục quốc phòng

165 tiết*

X

 

0

 

7)            Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

X

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 

8)            Tin học căn bản

3

X

 

0

 

9)            Dẫn luận ngôn ngữ học

2

X

 

0

 

10)            Cơ sở văn hóa VN

2

X

 

0

 

11)            Tiếng Việt

2

X

 

Dẫn luận ngôn ngữ học

 

12)            Ngôn ngữ học đối chiếu Việt - Trung

2

X

 

Tiếng Việt,

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

Cộng số tín chỉ

35
VII.2. Khối Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

VII.2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành

Tên học phần

Số

tín chỉ

HP

bắt buộc

HP

tự

chọn

bắt buộc

Điều kiện

tiên quyết

13)            Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1

4

X

 

0

14)            Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2

4

X

 

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1

15)            Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3

4

X

 

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2

16)            Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

4

X

 

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3

17)            Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5

4

X

 

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

18)            Trích giảng văn học hiện đại

Trung Quốc

4

X

 

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5

19)            Kỹ năng nghe 1

3

X

 

0

20)            Kỹ năng nghe 2

3

X

 

Kỹ năng nghe 1

21)            Kỹ năng nghe 3

3

X

 

Kỹ năng nghe 2

22)            Kỹ năng nghe 4

3

X

 

Kỹ năng nghe 3

23)            Kỹ năng nghe 5

3

X

 

Kỹ năng nghe 4

24)            Kỹ năng nói 1

3

X

 

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1

25)            Kỹ năng nói 2

3

X

 

Kỹ năng nói 1

26)            Kỹ năng nói 3

3

X

 

Kỹ năng nói 2

27)            Kỹ năng nói 4

3

 

X

Kỹ năng nói 3

28)            Kỹ năng nói 5

3

 

X

Kỹ năng nói 4

29)            Kỹ năng đọc 1

3

X

 

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2

30)            Kỹ năng đọc 2

3

X

 

Kỹ năng đọc 1

31)            Kỹ năng đọc 3

3

X

 

Kỹ năng đọc 2

32)            Kỹ năng đọc 4

3

 

X

Kỹ năng đọc 3

33)            Kỹ năng đọc 5

3

 

X

Kỹ năng đọc 4

34)            Kỹ năng viết 1

3

X

 

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3

35)            Kỹ năng viết 2

3

X

 

Kỹ năng viết 1

36)            Kỹ năng viết 3

3

 

X

Kỹ năng viết 2

37)            Lược sử văn học Trung Quốc

3

 

X

Tiếng Trung Quốc  tổng hợp 4

38)            Trích giảng văn học cổ đại TQ

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5

39)            Hán ngữ cổ đại

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

40)            Ngữ âm-văn tự-từ vựng

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

41)            Đất nước học Trung Quốc

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

Cộng số tín chỉ

63

Chọn 9/30

VII.2.2. Khối kiến thức chuyên ngành

TT

Tên học phần

Số

tín chỉ

HP

bắt buộc

HP

tự

chọn

bắt

buộc

Điều kiện

tiên quyết

Chuyên ngành thương mại

42)

Giao tiếp thương mại cơ bản

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

43)

Giao tiếp thương mại nâng cao

3

 

X

Giao tiếp thương mại cơ bản

44)

Viết thương mại cơ bản

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

45)

Viết thương mại nâng cao

3

 

X

Viết thương mại cơ bản

46)

Dịch thương mại cơ bản

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

47)

Dịch thương mại nâng cao

3

 

X

Dịch thương mại cơ bản

Chuyên ngành biên phiên dịch

48)

Văn ứng dụng

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

49)

Dịch nói cơ bản

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

50)

Dịch nói nâng cao

3

 

X

Dịch nói cơ bản

51)

Dịch viết Trung – Việt

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

52)

Dịch viết Việt – Trung

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

53)

Dịch văn học

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5

Chuyên ngành du lịch

54)

Địa lý du lịch Việt Nam

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

55)

Địa lý du lịch Trung Quốc

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

56)

Kỹ năng thuyết trình

du lịch

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

57)

Kỹ năng biên phiên dịch du lịch

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

58)

Kỹ năng giao tiếp

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

59)

Nhập môn nghiệp vụ

du lịch

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

Các môn bổ trợ thực hành tiếng

60)

Kỹ năng nghe HSK trung cấp

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

61)

Kỹ năng nghe HSK cao cấp

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5

62)

Kỹ năng đọc HSK trung cấp

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

63)

Kỹ năng đọc HSK cao cấp

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5

64)

Ngữ pháp HSK trung cấp

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

65)

Ngữ pháp HSK cao cấp

3

 

X

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5

Cộng số tín chỉ

Chọn 18/72

VII.3. Thực tế, thực tập:                                                                      6 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số

tín chỉ

HP

bắt buộc

HP

tự chọn

bắt buộc

Rèn luyện nghiệp vụ

2

X

 

Thực tập cuối khóa

6

X

 

Cộng số tín chỉ

8

 

VII.4. Luận văn tốt nghiệp hoặc học phần tốt nghiệp        6  tín chỉ

Sinh viên lựa chọn một trong hai phương án: làm khóa luận tốt nghiệp (6 tín chỉ) hoặc chọn học 6 tín chỉ trong nhóm các học phần dưới đây:

Tên học phần

Số

tín chỉ

HP

bắt buộc

HP

tự chọn

bắt buộc

66)            Tiếng Trung Quốc tổng hợp 6

3

 

X

67)            Viết chuyên ngành

3

 

X

68)            Lý thuyết dịch

3

 

X

69)            Lý thuyết tiếng

3

 

X

Cộng số tín chỉ

6

 

Chọn 6/12

Để biết thêm chi tiết tải file về xem.

 

 Tin hoạt động 

 • Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại Học Sư Phạm Tp.HCM (27/10/1976 - 27/10/2016), Ban chấp hành Công đoàn Trường phối hợp với các đơn vị...

  Đọc thêm...

 • Theo tin từ văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, công tác đoàn và phong trào thanh niên, cũng như công tác hội và phong trào sinh...

  Đọc thêm...

 • Kêu gọi các bạn sinh viên có máu văn chương, có tâm hồn nghệ thuật hoặc đơn giản chỉ là thích tham gia những phong trào do Trường ta tổ chức hãy mau mau...

  Đọc thêm...

 • - 27/08 đến 29/08/2014 : Sinh viên các khóa 37,38 và 39 và sinh viên trả nợ các khóa trước bắt đầu đăng ký học phần từ 10h00 ngày 27/08/2014 trên trang...

  Đọc thêm...

 • (Nguồn Báo Giáo dục Online) Vừa qua, tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã diễn ra Ngày hội việc làm và hướng nghiệp 2014 do Khoa Tiếng Trung của trường và Hiệp...

  Đọc thêm...

 Tin mới cập nhật 

 •   Đến nay đã hết thời hạn nộp học phí học kỳ hè năm học 2016-2017, Phòng...

  Đọc thêm...

 • Xem chi tiết : Trang 1 Trang...

  Đọc thêm...

 • Ngày 21/5/2016, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã đón 1.500 thí sinh về tham dự Kỳ...

  Đọc thêm...

 • Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc TP.HCM sắp  tổ  chức  Buổi  thông  tin  du  học ...

  Đọc thêm...

 • Sinh viên có tên trong danh sách đến Ký túc xá làm thủ tục vào nội trú vào các ngày: 25 và...

  Đọc thêm... Đăng Nhập 
 Tuyển dụng 

CTY DỆT CÔNG NGHỆ CAO YU YUANG TUYỂN PHIÊN DỊCH VIÊN 

| TUYỂN PHIÊN DỊCH VIÊN | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT CÔNG NGHỆ CAO YU YUANG VIỆT NAM - Địa chỉ : 410/10 duong tan phu , khu my gia 1 , phuong tan phu ,quan 7 ,HCM...