Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Tin mới nhất QĐ khen thưởng ĐV XS năm học 2010-2011
QĐ khen thưởng ĐV XS năm học 2010-2011 PDF 打印 E-mail
周四, 2011年 09月 01日 17:15

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP

________________

 

Số:          /QĐ-CĐXV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng đoàn viên xuất sắc

Năm học 2010-2011

__________________

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP TP. HCM

-         Căn cứ điều 7, điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam về nguyên tắc và hệ thống tổ chức công đoàn và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

-         Căn cứ Biên bản họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 25/8/2011;

-         Theo đề nghị của Ban Thi đua,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng các đoàn viên công đoàn có tên trong danh sách đính kèm đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc năm học 2010-2011.

Điều 2: Mức  thưởng:  200.000đ/người

Điều 3. Các Ban chuyên môn Công đoàn, các Công đoàn bộ phận có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-         Đảng ủy (để b/c)

-         Hiệu trưởng (để biết)

-         Như điều 3 (để thực hiện);

-         Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã kí)

 

Đỗ Thị Thanh Xuân