Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Minh Mẫn PDF Print E-mail
Wednesday, 27 July 2011 03:47

A. PHẦN BẢN THÂN


Họ và tên
Nguyễn Minh Mẫn

Ngày sinh
01/09/1980

Quê quán
Tiền Giang

Học vị
Tiến sĩ Năm được phong: 2012

Chức danh
Giảng viên
Môn giảng dạy: Lịch sử Trung Quốc, Lịch sử văn minh thế giới, Nhập môn quan hệ quốc tế, an ninh xung đột, một số chuyên đề lịch sử thế giới và quan hệ quốc tế
Đơn vị công tác

Bộ môn Quốc tế học – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc
280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại
Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Nguyễn Minh Mẫn (2007), Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản – nguồn lực để các nước ASEAN phát triển, Kỷ yếu Hội thảo khoa học 40 năm thành lập ASEAN, Tp.Hồ Chí Minh.

2.Nguyễn Minh Mẫn, Hà Bích Liên (2007), Kinh nghiệm của Malaysia trong việc chấn hưng hệ thống giáo dục qua chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, Kỷ yếu Hội thảo khoa học 40 năm thành lập ASEAN, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Nguyễn Minh Mẫn (2008), Trịnh Hòa – người thúc đẩy con đường tơ lụa trên biển phát triển đến cực thịnh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề về nghiên cứu và giảng dạy lịch sử văn minh thế giới, ĐH KHXH&NV Tp.Hồ Chí Minh.

4. Nguyễn Minh Mẫn, Ngô Minh Oanh (2008), Sự du nhập của các khuynh hướng tư tưởng tư sản Châu Âu vào vùng đất Nam Bộ thời kỳ cận đại, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nam Bộ thời cận đại, Bộ KHCN-MT, Cần Thơ.

5. Nguyễn Minh Mẫn (2011), Hoạt động ngoại giao dầu lửa của Trung Quốc ở Châu Phi những năm đầu thế kỉ XXI, Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc, số 8(120), trang 65 – 72.

6. Nguyễn Minh Mẫn (2011), Chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc trong những năm đầu thế kỉ XXI, Tập san Khoa học xã hội & nhân văn, số 52, tháng 12/2011, trang 38 – 45.

7. Nguyễn Minh Mẫn (2011), An ninh năng lượng thế giới những năm đầu thế kỉ XXI, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, số 32, tháng 12/2011, trang 45-56.

8. Nguyễn Minh Mẫn (2011), Phong trào văn minh hóa ở Trung Quốc, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế So sánh phong trào văn minh hóa ở Nhật Bản và Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2011.

9. Nguyễn Minh Mẫn (2012), Chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc ở khu vực Trung Đông trong những năm đầu thế kỉ XXI, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn hóa – xã hội các nước Ả rập truyền thống và hiện đại, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9/2012.

10. Nguyễn Minh Mẫn (2012), Tác động của chính sách an ninh năng lượng của Trung Quốc đến Việt Nam những năm đầu thế kỉ XXI, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, Hà Nội, tháng 11/2012.

11. Nguyễn Minh Mẫn, Phan Thị Kim Anh (2012), Quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong những năm đầu thế kỉ XXI – Thực trạng và triển vọng, Hội thảo khoa học quốc tế Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc: từ quá khứ hiện tại đến tương lai, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2012.

12. Nguyễn Minh Mẫn (2013), Chính sách an ninh năng lượng Trung Quốc đầu thế kỉ XXI và vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, số 46, tháng 05/2013, trang 45-56.

13. Nguyễn Minh Mẫn (2013), Vấn đề an ninh năng lượng trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản những năm đầu thế kỉ XXI, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế 40 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản – Thành quả và triển vọng, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11/2013.

14. Nguyễn Minh Mẫn (2013), Chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc ở khu vực Trung Đông trong những năm đầu thế kỉ XXI, Tập san Khoa học xã hội & nhân văn, số 4, tháng 5/2013, trang 42-46.

15. Nguyễn Minh Mẫn (2014), Ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của Việt Nam (1953-1954), Hội thảo Chiến thắng Điện Biên Phủ những vấn đề lịch sử, ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương.

16. Nguyễn Minh Mẫn (2014), Mấy ý kiến về sử liệu Hoàng Sa và Trường Sa trong bộ sách Trung ngoại giao thông sử tịch tùng san -中 外 交 通 史 籍 丛 刊, Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam, số tháng 7/2014.

17. Nguyễn Minh Mẫn (2015), An ninh Biển Đông dưới góc nhìn an ninh phi truyền thống trong những năm đầu thế kỉ XXI, Hội thảo quốc tế “Việt Nam 40 năm (1975-2015): thống nhất, hội nhập và phát triển”, ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương.

18. Nguyễn Minh Mẫn – Võ Minh Tập (2015), Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN với việc giải quyết các vấn đề nóng của khu vực, Hội thảo quốc tế “Cộng đồng ASEAN sau 2015: cơ hội và thách thức, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

19. Nguyễn Minh Mẫn (2015), Chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á trong những năm đầu thế kỉ XXI, Hội thảo quốc tế “Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Đại học KHXH&NV Tp.HCM, Phú Yên.

20. Nguyễn Minh Mẫn (2016), Giáo dục – đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1996 -2000, Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (tập V), NXB Tổng Hợp TP.HCM.

21. Nguyễn Minh Mẫn (2016), Sự đối đầu về chiến lược giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ tại Biển Đông dưới góc nhìn an ninh phi truyền thống, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ V, Hà Nội, 12-2016.

22. Nguyễn Minh Mẫn (2017), Tác động của Tân Thư đối với phong trào Duy Tân ở Quảng Nam, Hội thảo Tác động của phong trào Duy Tân ở Quảng Nam trong lịch sử và những gợi mở cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, 6-2017.

23. Nguyễn Minh Mẫn (2017), Triển vọng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và các nước Ả Rập trong những thập kỉ đầu thế kỉ XXI, Hội thảo “Quan hệ Việt Nam – Thế giới Ả Rập: cơ hội, thách thức và phát triển”, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp.HCM, 10-2017.

24. Nguyễn Minh Mẫn (2017), Phát huy vai trò của các cảng thị cổ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, Hội thảo Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong quá trình hội nhập và phát triển, Đại học Cần Thơ, 11-2017.

25. Nguyễn Minh Mẫn (2018), Kinh nghiệm xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Quốc tế học giai đoạn 2011 -2016 tại trường Đại học Sư phạm Tp.HCM theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội về nghề nghiệp, Hội thảo “Cải tiến chương trình và hoạt động đào tạo đại học và sau đại học”, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM.

26. Nguyễn Minh Mẫn (2018) viết chung, Du lịch cộng đồng: định hướng phù hợp với xu thế tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, Hội thảo khoa học “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch gắn với du lịch cộng đồng tại quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ”, Cần Thơ.

27. Nguyễn Minh Mẫn (2018), Vấn đề Đài Loan trong quan hệ Trung – Mỹ từ năm 1949 đến nay, Hội thảo khoa học Quốc gia “Cơ sở lý luận về cấu trúc trong quan hệ quốc tế và sự vận dụng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”- Đề tài KX.01.12/16-20, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM.


Đề tài nghiên cứu

  1. Nguyễn Minh Mẫn (2002), Vai trò của các cảng thị cổ đối với sự phát triển của thương mại Đông Nam Á, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.
  2. Nguyễn Minh Mẫn (2006), Vai trò của người Hoa đối với con đường tơ lụa trên biển thế kỉ XIV-XVI, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.
  3. Nguyễn Minh Mẫn (2012), Chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc trong những năm đầu thế kỉ XXI, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  4. Nguyễn Minh Mẫn (2010), Giáo trình điện tử Lịch sử văn minh thế giới – Đề tài Khoa học cấp trường- Chủ nhiệm đề tài.
  5. Nguyễn Minh Mẫn (2012), Sự du nhập văn minh phương Tây vào Nam Bộ Việt Nam thời cận đại trên các lĩnh vực: thiết chế chính trị, tư tưởng và giáo dục (1859 -1945) – Thư ký đề tài – Đề tài Khoa học cấp Bộ - Mã số: B2009.19.43.
  6. Nguyễn Minh Mẫn (2012), Chính sách an ninh năng lượng của Trung Quốc trong những năm đầu thế kỉ XXI, Đề tài Khoa học cấp trường- Chủ nhiệm đề tài.
  7. Nguyễn Minh Mẫn (2013), Thư tịch cổ Trung Quốc về Trường Sa qua bộ sách Trung ngoại giao thông sử tịch tùng san, Đề tài Khoa học cấp trường- Chủ nhiệm đề tài.

Sách

1. Nguyễn Minh Mẫn – Hoàng Văn Việt (2007), Con đường tơ lụa – Quá khứ và tương lai, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2. Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên) – Nguyễn Minh Mẫn (2014), Giáo trình lịch sử văn minh thế giới, Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh.

3. Nguyễn Minh Mẫn (2015), Chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc trong những năm đầu thế kỉ XXI, Nxb Thông tin truyền thông, Hà Nội.

4. Nguyễn Minh Mẫn – Võ Minh Tập (2018), Một số vấn đề về khu vực Đông Á trong những năm đầu thế kỉ XXI, Nxb Đại học Sư phạm Tp.HCM.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 587 guests online

 Vụ KHCN 

May 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...