Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Võ Xuân Đàn PDF. In Email
Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 15:42
A- PHẦN BẢN THÂN
Họ và tên: Võ Xuân Đàn
Ngày tháng năm sinh: 06-06-1943
Quê quán: Tam Quan – Hoài Nhơn – Bình Định
Học vị: Tiến sĩ
Năm được phong: 1995
Chức danh: Giảng viên chính
Năm công nhận: 1994
Đơn vị công tác: Phòng KHCN – Sau Đại học (đã nghỉ hưu)
Địa chỉ liên lạc:

B- PHẦN DANH MỤC
 1. Võ Xuân Đàn (1978), Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 1858, Giáo trình Cao đẳng  Sư  phạm Đà  Lạt.
 2. Võ Xuân Đàn, Nguyễn Phan Quang (1993), Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 1858, 2 tập, Giáo trình Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.
 3. Võ Xuân Đàn (1993), Tìm hiểu tư tưởng chính trị của Nguyễn Trãi, Thông tin Khoa học Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, (11), 30-40 .
 4. Võ Xuân Đàn (1993), Thử liệt kê những vấn đề  nghiên cứu  chủ tịch Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 84-87.
 5. Võ Xuân Đàn (1993), Cần có một định mức chi phù hợp với yêu cầu và nội dung của thực tập sư phạm, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thực tập Sư phạm tập trung: Thực trạng-Nguyên nhân-Giải pháp, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 127-129.
 6. Võ Xuân Đàn (1994), Nguyễn Trãi- Người đứng đầu trường phái tư tưởng cải cách thế kỷ XV, Tạp chí Khoa học Xã hội. Tp. Hồ Chí Minh, (20), 78-80.
 7. Võ Xuân Đàn (1994), Những yếu tố cơ bản góp phần tạo nên sự nghiệp vĩ đại của Nguyễn Trãi, Thông tin Khoa học TrườngĐại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, (12), 57-59.
 8. Võ Xuân Đàn (1994), Nguyễn Trãi với cuộc đấu tranh chống tham quan, ô lại, Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội I, (6), 80-84.
 9. Võ Xuân Đàn (1994), Nguyễn Trãi với Phật giáo, Thông tin Khoa học TrườngĐại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, (12), 60-62.
 10. Võ Xuân Đàn, Đặng Văn Hồ (1994), Tạo biểu tượng các anh hùng dân tộc trong dạy học Lịch sử Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Giáo dục, (6) 12-13.
 11. Võ Xuân Đàn, Nguyễn Quang Lê (1994), Lễ hội truyền thống với trường học phổ thông, Thông tin giáo dục phổ thông cấp II-III , Khoa học xã hội, (5), 22-24.
 12. Võ Xuân Đàn, (1994), Tham gia đề tài NCKH Tư tưởng Hồ Chí Minh với Thế giới, Mã số KX.02.09 thuộc chương trình nhà nước KX.02 “Tư tưởng Hồ Chí Minh”- Xuất sắc.
 13. Võ Xuân Đàn (1995), Dư địa chí của Nguyễn Trãi, sự khẳng định tinh thần độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, Tạp chí Khoa học Xã hội Tp.Hồ Chí Minh, (24), 83-87.
 14. Võ Xuân Đàn (1995), Tư tưởng giáo dục của Nguyễn Trãi, Thông tin Khoa học TrườngĐại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh , (14), 30-32.
 15. Võ Xuân Đàn (1995), Về công lao của Nguyễn Trãi khi dạy bài khởi nghĩa Lam Sơn, Tạp chí Trung học phổ thông- Khoa học xã hội, (1),12-14.
 16. Võ Xuân Đàn (1995), Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam từ Nguyễn Trãi đến Hồ Chí Minh , Thông tin khoa học TrườngĐại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh - Số đặc biệt, 68-70.
 17. Võ Xuân Đàn (1995), Những cống hiến của  tư tưởng Nguyễn Trãi vào tiến trình Lịch sử Việt Nam, Luận án phó Tiến sĩ,Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.
 18. Võ Xuân Đàn (1995), Tham gia đề tài NCKH Công cuộc khẩn hoang ở đồng bằng Bắc bộ thế kỷ XIX, mã số B92-24-43, đề tài cấp Bộ. Nghiệm thu 20/4/1995 loại Xuất sắc.
 19. Võ Xuân Đàn (1995), Về những giải pháp đồng bộ để đảm bảo cho cuộc vận động “Chất lượng-Kỷ cương –Tình thương-Trách nhiệm” đạt hiệu quả cao, Kỷ yếu Hội thảo Chất lượng -Kỷ cương –Tình thương -Trách nhiệm, Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, 26-28.
 20. Võ Xuân Đàn (1996), Tư tưởng Nguyễn Trãi trong tiến trình Lịch sử Việt Nam, NXB Văn hóa- thông tin, Hà Nội.
 21. Võ Xuân Đàn (1996), Tư tưởng nhân ái Nguyễn Trãi trong sự hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Xã hội. Tp.Hồ Chí Minh, (28), 138-143.
 22. Võ Xuân Đàn (1996), Rút bài học cho hiện tại, một thao tác tư duy của học sinh qua học tập Lịch sử, Đổi mới việc dạy, học Lịch sử lấy học sinh làm trung tâm, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 190-195.
 23. Võ Xuân Đàn (1996), Nguyễn Văn Tường trước và sau vụ biến kinh thành 5-7-1885, Kỷ yếu Hội nghị khoa học về nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường, Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh , 113-118.
 24. Võ Xuân Đàn (1996), Những tư tưởng canh tân, cải cách trong tiến trình Lịch sử Việt Nam, Thông tin khoa học TrườngĐại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, (16), 85-91.
 25. Võ Xuân Đàn (1996), Dư địa chí của Nguyễn Trãi và sự phát triển của thể loại này ở những thế kỷ tiếp theo, Tạp chí Khoa học Xã hội Tp. Hồ Chí Minh, (30), 165-167.
 26. Võ Xuân Đàn (1996), Tăng Bạt Hổ, tia sáng đầu tiên của tư tưởng yêu nước theo một hướng mới, trong 90 năm nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của  nhà yêu nước  Tăng Bạt Hổ, Viện KHXH Tp. Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa-Thông tin Bình Định xuất bản, 127-133.
 27. Võ Xuân Đàn (1996), Có một thầy giáo như thế, trong Lê Văn Sáu - nhà giáo, nhà sử học, Hội giáo dục Lịch sử – Đại học Sư phạm Hà Nội – Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh xuất bản , 164-167.
 28. Võ Xuân Đàn (1996), Chúng tôi được đào tạo trong tình thương và trách nhiệm, trong Đại học Sư phạm Hà Nội - Những năm tháng không quên, NXB - Đại học Quốc gia Hà Nội, 197-202.
 29. Võ Xuân Đàn (1997),  Đường Kách mệnh, tác phẩm lý luận đầu tiên đặt cơ sở  tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội Trường Tp. Hồ Chí Minh, (32), 18-24.
 30. Võ Xuân Đàn (1997), Về ý thức giai cấp và ý thức dân tộc trong tư tưởng Gia Long, Thông tin Khoa học TrườngĐại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, (17), 77-82.
 31. Võ Xuân Đàn (1997), Tư tưởng canh tân nền hành chánh quốc gia dưới triều vua Lê Thánh Tông (1460-1497), Tạp chí Khoa học Xã hội. Tp. Hồ Chí Minh, (34), 73-80.
 32. Võ Xuân Đàn (1997), Tư tưởng giáo dục của Lê Thánh Tông, Thông tin Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, (18), 47-53.
 33. Võ Xuân Đàn (1997), Một chủ trương có ý nghĩa trọng đại đối với tương lai phát triển của nền giáo dục Việt Nam, Kỷ yếu thảo Khoa học về “Xây dựng một số Trường Sư phạm trọng điểm”, Đại học Quốc gia - Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, 125-126.
 34. Võ Xuân Đàn (1998), “Mưu phạt tâm công” một đóng góp quan trọng của Nguyễn Trãi vào học thuyết quân sự Việt Nam, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, (1), 75-76.
 35. Võ Xuân Đàn (1998), Trương Vĩnh Ký một thế kỷ nhìn lại, Thông tin Khoa học  TrườngĐại học Sư phạm Tp. HCM, (19) 51-58.
 36. Võ Xuân Đàn (1998), Tìm hiểu tư tưởng quân dự của Hồ Quý Ly, Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, (5), 72-80.
 37. Võ Xuân Đàn (1998), Tìm hiểu tư tưởng dân chủ nông dân thông qua phong trào đấu tranh của nông dân Việt Nam thời trung đại, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Sử học, Hà Nội, 6 (301), 52-55.
 38. Võ Xuân Đàn (1998), Hồ Quý Ly những năm tháng hoạt động  dưới Vương triều Trần, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, (20), 24-32.
 39. Võ Xuân Đàn (1998), Tư tưởng giáo dục của Hồ Quý Ly, Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ, Đại học Quốc gia  Tp. Hồ Chí Minh 1 (7-8), 20-26.
 40. Võ Xuân Đàn (1998) Hồ Quý Ly - nhà cải cách, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 41. Võ Xuân Đàn (1999), Những cống hiến của Dương Quảng Hàm trong Lịch sử giáo dục Việt Nam,  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, (21),10-16.
 42. Võ Xuân Đàn (1999), Bồi thường chiến tranh của Nhật Bản ở Nam Việt Nam (1954-1975) một việc làm mang nhiều mục đích, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2 (10), 5-11.
 43. Võ Xuân Đàn (1999), Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhìn từ góc độ yếu tố vật chất, Kỷ yếu hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học, Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, 90-93.
 44. Võ Xuân Đàn (1999), Tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly trong tiến trình Lịch sử  Việt Nam, Một số  vấn đề về Lịch sử, Nxb  Đại học Quốc gia  Hà Nội, 37-41.
 45. Võ Xuân Đàn (1999), Về quan điểm sử học của Nguyễn Trãi, trong Lịch sử sự thật và Sử học, NXB Trẻ - Tạp chí Xưa và Nay – Tp. Hồ Chí Minh , 57-60.
 46. Võ Xuân Đàn (1999), Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc dưới góc độ nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử ở đại học, trong Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Vai trò của nghiên cứu và giáo dục, Nxb Tp.Hồ Chí Minh, 609-619.
 47. Võ Xuân Đàn (1999), Tìm hiểu tư tưởng mỹ học của Nguyễn Trãi, trong Nguyễn Trãi về tác gia và tác  phẩm, Nxb Giáo dục, Hà Nội , 500-506.
 48. Võ Xuân Đàn (1999), Sinh viên với Đảng –Đảng với Sinh viên, Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số: B97-23-10. Nghiệm thu xếp loại khá.
 49. Võ Xuân Đàn (1999), Tham gia đề tài NCKH Phong trào nông dân Việt Nam thời Trung đại, Mã số QS 97.03, đề tài cấp ĐHQG - Hà Nội. Nghiệm thu 19/6/99, loại Tốt.
 50. Võ Xuân Đàn (1999), Thư ký đề tài NCKH Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh thành trường Đại  học Sư phạm trọng điểm. Mã số B 2000-23-18-TĐ, đề tài cấp Bộ.
 51. Võ Xuân Đàn (2000), Từ Nguyễn Trãi đến Hồ Chí Minh – sự phát triển của Sử học Việt Nam, trong Hồ Chí Minh với Sử học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 151-159.
 52. Võ Xuân Đàn (2000), Một phong cách trí tuệ, một hồn thơ phong phú, trong Chế Lan Viên giữa chúng ta, NXB Giáo dục –TTNC Quốc học , 236-241.
 53. Võ Xuân Đàn, Nguyễn Phan Quang (2000), Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc  đến 1884, Nxb Tp. Hồ Chí Minh.
 54. Võ Xuân Đàn (2000), Phần các ngành nghề truyền thống ở Miền Nam trong Từ điển phổ thông nghành nghề truyền thống Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
 55. Võ Xuân Đàn (2000), Ý nghĩa văn hóa trong các tác phẩm Lịch sử của chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa Việt Nam, Nxb Trẻ –Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh , 54-56.
 56. Võ Xuân Đàn, Đoàn Thu Vân (2000), Nguyễn Trãi toàn  tập tân biên (Sách báo tham khảo), Nxb Văn học, TTNC Quốc học, tậ
 57. Võ Xuân Đàn (2000), Tìm hiểu quan điểm về nhân dân của Đăng Huy Trứ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về danh nhân Lịch sử, văn hóa Đăng Huy Trứ, Đại học Huế, 61-68.
 58. Võ Xuân Đàn (2000), Việt Nam - những sự kiện và nhân vật Lịch sử chấn động thể kỷ XX trên bình diện quốc tế, Tạp chí Khoa học TrườngĐại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, (23), 194-202.
 59. Võ Xuân Đàn (2000), Tìm hiểu di sản sử học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Xã hội Tp. Hồ Chí Minh, (44), 49-55.
 60. Võ Xuân Đàn (2001), Dấu ấn Quảng Nam trong tiến trình Lịch sử dân tộc, Kỷ yếuHội thảo khoa học - Văn hóa Quảng Nam - những giá trị đặc trưng.
 61. Võ Xuân Đàn (2001), Nguyễn Trãi với bản sắc văn hóa dân tộc, Kỷ yếu Hội thảoKhoa học: Bản sắc dân tộc trong văn hóa, vă
 62. Võ Xuân Đàn (2001), Sử học với thế kỷ XXI, Tạp chí Khoa học TrườngĐại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, (25), 47-51.
 63. Võ Xuân Đàn (2001), Phạm Văn Đồng - nhà lý luận về giáo dục Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Bác Phạm Văn Đồng với trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 53-58.
 64. Võ Xuân Đàn (2001), Dạy và học trong đào tạo Sau đại học những năm đầu thế kỷ  XXI, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo toàn quốc lần thứ II - Các trường Đại học Việt Nam tại Đà Lạt, (123-128).
 65. Võ Xuân Đàn (2001), Suy nghĩ về nhiệm vụ của sử học Nam bộ trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Những vấn đề nghiên cứu xã hội, nhân văn ở Nam bộ, Trường ĐHKHXH –NV, ĐHQG Tp.HCM, tr.109-114.
 66. Võ Xuân Đàn (2001), Gắn với thực tiễn là mục tiêu quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên bộ môn Giáo dục Công dân ở trường Đại học Sư phạm Tp.HCM. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp  giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở các trường phổ thông.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 717 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...