Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Kế hoạch số 93
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số:93 / KH-ĐHSP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP.HCM, ngày      tháng    năm 2011

KẾ HOẠCH
TRIỂN LÃM “TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
35 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (1976-2011)"

Chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với nhiều hoạt động khác của Trường, Ban Tổ chức có kế hoạch triển lãm “Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 35 năm trưởng thành  và phát triển (1976-2011)”.

I. Mục đích

-         Phản ánh chặng đường 35 năm qua, ghi nhận những công sức của các tập thể và cá nhân đã đóng góp xây dựng Trường trong đào tạo, NCKH và các hoạt động giáo dục khác.
-         Giới thiệu với xã hội sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức và sinh viên qua nhiều thế hệ góp phần xây dựng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM thành trường sư phạm trọng điểm khu vực phía Nam.
II. Yêu cầu

-         Những hình ảnh và hiện vật được triển lãm phải phản ánh những hoạt động và những thành quả của Trường do quá trình dạy học, NCKH và các hoạt động giáo dục khác mang lại.
-         Nhà Trường sẽ thỏa thuận giữ lại những hình ảnh và hiện vật quý hiếm để lưu lại phòng truyền thống của Trường.

III. Nội dung triển lãm

- Lãnh đạo Trường qua các thời kì
- Những hình ảnh phản ánh quá trình đào tạo bậc đại học
- Những hình ảnh phản ánh quá trình đào tạo bậc sau đại học và nghiên cứu khoa học
- Những hình ảnh phản ánh quá trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao dân trí (ngoại ngữ, tin học).
- Những hình ảnh phản ánh quá trình hợp tác quốc tế
- Những hình ảnh trong các hoạt động ngoại khoá, thực tế, dã ngoại của các đơn vị, các đoàn thể và các cá nhân còn lưu trữ. (mỗi đơn vị gửi 6 tấm)

IV. Địa điểm

Sử dụng tầng trệt dãy nhà A và dãy nhà C

V. Hình thức triển lãm

Ban Tổ chức chọn và phân loại, rửa hình theo các kích cỡ phù hợp, đặt trong khung ảnh và trưng bày, triển lãm theo từng lĩnh vực.

VI.Tiến độ thực hiện

-         Từ 24.3 - 28.3: làm kế hoạch, trình Ban tổ chức duyệt
-         Từ 1.4 – 15.4 : gửi kế hoạch về các đơn vị
-         Từ 16.4 -30.4: thu thập hình ảnh
-         Từ 1.5 – 30.6: chọn, phân loại, làm hình,
-         Từ ngày 1.7 – 30.7 : chuẩn bị cơ sở vật chất
-         28.10 – 30.11 : trưng bày triển lãm (đối với khu vực cố định). Các khu vực lưu động chỉ diễn ra trong tuần lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường

VII. Phân công thực hiện

Ban Tổ chức phân công  phòng CTCT và HSSV theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, thu thập hình ảnh, chọn hình ảnh, xử lí và  biên tập. Các đơn vị cung cấp hình ảnh cho phòng CTCT và HSSV để triển lãm, trưng bày được phong phú.

Trên đây là kế hoạch triển lãm 35 năm thành lập Trường. Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện để kịp tiến độ chung.

Nơi nhận:

-Các đơn vị;
-Ban tổ chức;
-Lưu: VT, TCHC, CTCT.
HIỆU TRƯỞNG
 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 1187 khách Trực tuyến