Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Kế hoạch số 92

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 92 / KH-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP.HCM, ngày      tháng    năm 2011

KẾ HOẠCH
LÀM KỶ YẾU “TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
35 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1976 - 2011
)

Chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với nhiều hoạt động khác của Trường, Ban Tổ chức có kế hoạch thực hiện kỷ yếu “Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 35 năm xây dựng và phát triển (1976 - 2011)”.

I.Mục đích

- Ôn lại chặng đường 35 năm qua, ghi nhận những công sức của các tập thể và cá nhân đã đóng góp xây dựng Trường.
- Động viên, tập hợp ý chí của mọi thành viên đối với Trường.
- Giới thiệu Trường với xã hội để được sự quan tâm của các ngành, các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM thành trường sư phạm trọng điểm khu vực phía Nam.
II.Yêu cầu

- Trưởng đơn vị tích cực tham gia thực hiện theo yêu cầu của Tiểu ban  nội dung nhằm hoàn thành  kỷ yếu đúng thời gian.
- Tiểu ban nội dung thực hiện khẩn trương để kịp với kế hoạch và tiến độ chung.


III.Nội dung

+ Bìa 1: Tên Trường, logo, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba, Huân chương Độc lập hạng Ba và dãy nhà A hoặc C in chìm
"TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 35 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1976 -2011)"

+ Bìa 2:

 

-         Danh sách các đ/c Hiệu trưởng các khóa
-         Danh sách các đ/c bí thư Đảng ủy các khóa
-         Danh sách các đ/c Phó Hiệu trưởng  các khóa

+ Bìa 3: danh sách các nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú của Trường trong 35 năm qua

+ Bìa 4: một số hoạt động đào tạo và NCKH (2006 - 2011)

+ Ruột:

1. Giới thiệu về Trường sau 35 năm xây dựng và phát triển (4-6 trang)
2. Giới thiệu về Đảng bộ nhà trường (3 trang)
3. Công đoàn (3 trang)
-         Danh sách các đ/c Chủ tịch và Phó CT Công đoàn Trường từ trước tới nay.
-         Một số thành tích nổi bật của CĐ Trường trong 5 năm qua (2006 – 2011)
-         01-02  tấm ảnh về hoạt động tiêu biểu của Công đoàn Trường

1. Đoàn TNCS HCM và Hội SV Vn Trường (3 trang)
-         Danh sách các đ/c Bí thư và Phó Bí thư qua các thời kỳ
-         Một số thành tích nổi bật trong 5 năm qua.(2006 – 2011)
-         01-02 tấm ảnh về hoạt động tiêu biểu của Đoàn – Hội 5 năm qua

1. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Trường (3 trang)
2. Công tác đào tạo bậc đại học (3 trang)
3. Công tác NCKH trong cán bộ và sinh viên cùng với những thành tích (3 trang)
4. Công tác  đào tạo Sau đại học (3 trang)
5. Công tác hợp tác quốc tế (2 trang)

10. Những thành tích nổi bật trong 35 năm qua (1976-2011) (4 trang)

11. Giới thiệu các đơn vị của Trường (mỗi đơn vị 1-2 trang)

- Giới thiệu đôi nét về đơn vị trong 5 năm  qua.(2006 – 2011)

- Thành tích cá nhân và tập thể trong 5 năm qua (2006-2011) (khen thưởng bậc cao)

- Một tấm hình tập thể. Nếu đơn vị nào không có ảnh có thể liên hệ phòng CTCT và HSSV để chụp hình. Lưu ý: khi chụp hình đơn vị, chú ý mời các đồng chí đã nghỉ hưu.

IV.Tiến độ thực hiện

-         Từ 24 - 31.3.2011: làm kế hoạch, trình Ban tổ chức duyệt
-         Từ 01. – 30.4.2011 : gửi kế hoạch về các đơn vị, các đoàn thể liên quan viết bài, cung cấp số liệu
-         Từ 1.5 - 30.5.2011: thu thập thông tin, biên tập và chỉnh lý
-         Từ 1.6 -30.7.2011: Sửa bản thảo, bổ sung số liệu, cập nhật thông tin mới
-         Từ ngày 01.8 – 30.8 :  gửi in ấn và chuẩn bị phát hành

V.Phân công thực hiện

Để kịp với tiến độ, Tiểu ban nội dung phân công nhiệm vụ các đơn vị như sau:

-         Theo dõi tiến độ thực hiện, thu thập thông tin, nhận bài vở, chọn hình ảnh và  biên tập: Phòng CTCT và HSSV
-         Nội dung 1 và 5: phòng Tổ chức – Hành chính
-         Nội dung 2: VP Đảng ủy
-         Nội dung 3: Công đoàn
-         Nội dung 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
-         Nội dung 6: phòng Đào tạo
-         Nội dung 7: phòng KHCN và TCKH
-         Nội dung 8: Phòng SĐH
-         Nội dung 9: phòng Hợp tác Quốc tế
-         Nội dung 10: TT Hội đồng thi đua khen thưởng
-         Nội dung 11: các đơn vị

Trên đây là kế hoạch thực hiện kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường. Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị và các đoàn thể khẩn trương thực hiện để kịp tiến độ chung.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;
- Ban tổ chức;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu: VT, TCHC, CTCT&HSSV.
HIỆU TRƯỞNG
 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 1188 khách Trực tuyến