Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Đào tạo Thạc sĩ Thạc Sĩ Tâm Lý Học
Thạc Sĩ Tâm Lý Học PDF 打印 E-mail
周一, 2010年 03月 29日 07:09
Chương trình đào tạo thạc sĩ
Tên chương trình: Thạc sĩ tâm lý học
Mã số: 60.14.05
Tình độ đào tạo: Sau đại học.
Ngành đào tạo: Tâm lý học.
Lọai hình đào tạo: Chính quy.

I.  Mục Tiêu Đào Tạo
1. Mục tiêu chung
-Đào tạo cán bộ khoa học chuyên môn sâu về chuyên ngành Tâm lý học (TLH), có khả năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tâm lý học.-Tiếp thu các vấn đề về phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu TLH và một số vấn đề lý luận hiện đại, cập nhật về Tâm lý học thế giới và Việt Nam.-Nâng cao khả năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội và giáo dục.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1.Kiến thức
Giúp cho học viên nhận biết, lý giải và phân tích, đánh giá hệ thống tri thức khoa học cơ bản, hiện đại và thiết thực về Tâm lý học chuyên sâu, vận dung để nghiên cứu các lĩnh vực khoa học có liên quan.
2.2.Kỹ năng
Trên cơ sở những tri thức được trang bị, định hướng cho học viên rèn luyện, củng cố, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu và hoạt động giảng dạy TLH. Từ đó hình thành kỹ năng vận dụng các kiến thức TLH chuyên sâu vào hoạt động nghề nghiệp và thực tiễn cho người học.
2.3. Thái độ
Đồng thời với việc trang bị tri thức, phát triển kỹ năng, nghiệp vụ, người học được rèn luyện, giáo dục để hình thành những phẩm chất chính trị, đạo đức, nhân cách phù hợp với yêu cầu của người cán bộ nghiên cứu, thực hành và giảng viên ở các trường học và cơ sở nghiên cứu, ứng dụng.Việc đào tạo Thạc sĩ khoa học ngành Tâm lý học nhằm chuẩn bị những cán bộ, giảng viên và nhân viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để đảm nhận các công việc sau:-Làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ quan, các ngành và các trường học. -Chuyên gia tham vấn ở các trường, các cơ sở nghề nghiệp và các tổ chức chính trị, văn hóa-xã hội, đoàn thể.- Tiếp tục học tập, nghiên cứu theo hệ thống đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học.

II.  Loại hình và quy mô đào tạo:      
1. Đào tạo sau đại học hệ chính quy, thời gian đào tạo 2 năm2.
Quy mô đào tạo: mỗi năm tuyển sinh 40 học viên hệ chính quy.

III. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 55 tín chỉ.

IV. Đối tượng tuyển sinh:
-Theo Quy chế đào tạo Sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-Môn thi tuyển sinh đầu vào:
Môn cơ bản: Triết học
Môn cơ sở: Tâm lý học phát triển
Môn  điều kiện: Ngoại ngữ

V. Quy trình đào tạo
Thời gian đào tạo 2 năm được chia thành 4 học kỳ với đầy đủ các học phần theo chương trình đào tạo. Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi, kiểm tra.

VI. Điều kiện tốt nghiệp:
Các học viên được xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ Tâm lý học nếu có đủ các điều kiện sau:
-Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, học viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
-Tích lũy đủ số tín chỉ quy định, không còn tín chỉ bị điểm dưới 5;
-Đã bảo vệ luận văn đạt yêu cầu trở lên.;
-Thực hiện tốt các yêu cầu khác của Bộ GD-ĐT và Trường ĐHSP TP. HCM

VII. Thang điểm:  Theo thang điểm 10

VIII. Nội dung chương trình:
Chương trình gồm 55 tín chỉ
1. Khối kiến thức chung :                          12 tín chỉ,
2. Khối kiến thức chuyên môn:                  33 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:   21 tín chỉ,
- Khối kiến thức tự chọn :                        12 tín chỉ,
3. Khối kiến thức nghiệp vụ:                     10 tín chỉ
 


 Lượng Truy Cập