French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Quy chế hoạt động PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 3 2011 15:54

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

————————————————

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2010

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP TP. HCM

KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2010 – 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số                   của Ban chấp hành Công đoàn

trường Đại học Sư phạm TP.HCM Khoá XV, nhiệm kỳ 2010-2012)

CHƯƠNG I

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Điều 1 : Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh khóa XV, là cơ quan lãnh đạo của công đoàn trường nhiệm kỳ 2010 – 2012, có trách nhiệm và quyền hạn :

1.     Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước vào hoạt động công đoàn; tuyên truyền, giáo dục và động viên đoàn viên thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Công đoàn trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh khoa XV, nhiệm kỳ 2010-2012.

2.     Quyết định chương trình công tác công đoàn Trường toàn khóa và hàng năm. Ra các nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn bộ phận thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu công đoàn Trường khoá XV, nhiệm kỳ 2010 – 2012; xây dựng công đoàn Trường, công đoàn bộ phận vững mạnh.

3.     Tham gia với chính quyền trong việc xây dựng và ban hành các quy định về chế độ chính sách nội bộ và các quy định có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, viên chức.

4.     Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể khác trong Trường tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn Trường.

5.     Lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn bộ phận đại hội nhiệm kỳ; chuẩn bị đại hội và quyết định triệu tập đại hội Công đoàn Trường khoá XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2014.

6.     Quản lý tài chính của Công đoàn theo quy định.

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG VỤ,

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TICH, ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ,

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Điều 2 : Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban chấp hành Công đoàn Trường, thay mặt Ban chấp hành chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công đoàn Trường giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành, có trách nhiệm và quyền hạn :

1.     Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các công đoàn bộ phận thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn Trường khoá XV, nhiệm kỳ 2010-2012 và các nghị quyết của Ban chấp hành; tổ chức thực hiện chương trình công tác và các hoạt động của Ban chấp hành; ra các nghị quyết, quyết  định, hướng dẫn  thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn Trường và nghị quyết của Ban chấp hành.

2.     Thay mặt Ban chấp hành, phối hợp chính quyền và các đoàn thể khác trong Trường nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, xây dựng các qui định, các chế độ chính sách nội bộ của Trường đối với cán bộ, viên chức.

3.     Chỉ đạo công tác tổ chức của công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn; công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên; công tác vận động nữ cán bộ, viên chức.

4.     Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Trường xét duyệt kết nạp công đoàn viên, xét duyệt trợ cấp khó khăn hàng quý cho  đoàn viên.

5.     Chỉ đạo công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Điều 3 : Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch công đoàn trường

1.     Chủ tịch là người đứng đầu Ban chấp hành công đoàn, chủ trì các công việc của Ban thường vụ và Ban chấp hành. Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về các mặt hoạt động công đoàn và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn.

2.     Thay mặt Ban thường vụ làm việc với Đảng ủy, Hiệu trưởng, Công đoàn cấp trên và các đoàn thể khác về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.

3.     Phụ trách chung các mặt công tác của công đoàn và trực tiếp phụ trách công tác tổ chức của công đoàn.

4.     Chủ trì các hội nghị của Ban thường vụ, cùng Ban Thường vụ công đoàn chủ trì hội nghị Ban chấp hành. Thay mặt Ban Thường vụ triển khai công việc và kết luận các cuộc họp.

5.     Ủy quyền và phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành khi cần thiết. Quyết định những công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban thường vụ sau đó thông báo lại với Ban Thường vụ.

6.     Tham gia một số Hội đồng tư vấn của Trường.

Điều 4 : Trách nhiệm của Phó chủ tịch.

1.     Phó chủ tịch được phân công phụ trách Ban Tài chính - Đời sống – Chính sách và thực hiện một số công việc khác do Chủ tịch ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ và Chủ tịch về lĩnh vực được phân công và ủy quyền.

2.     Chỉ đạo kiểm tra hoạt động của các ban khác, chỉ đạo các Ban phối hợp hoạt động để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác của công đoàn Trường; xây dựng chương trình kế hoạch công tác, trực tiếp giải quyết các vấn đề  liên quan đến trợ cấp đột xuất, trợ cấp đặc biệt do các công đoàn bộ phận đề nghị.

3.     Cùng với Chủ tịch công đoàn theo dõi việc triển khai các kế hoạch chương trình công tác công đoàn của các ban, các công đoàn bộ phận. Tham gia một số Hội đồng tư vấn của Trường.

4.     Thay mặt Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng.

Điều 5 : Trách nhiệm và quyền hạn của các Ủy viên Ban Thường vụ :

1.     Tham gia quyết định của Ban Thường vụ trong việc giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thường vụ giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành. Cùng tập thể Ban Thường vụ chuẩn bị nội dung và điều hành các cuộc họp Ban chấp hành.

2.     Phụ trách trách một số ban theo sự phân công. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình  của Ban được phân công phụ trách. Điều hành các hoạt động của Ban và các thành viên trong Ban.

3.     Tham gia một số Hội đồng tư vấn của Trường do Chủ tịch phân công.

Điều 6 : Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Ban chấp hành.

1.     Tham gia và thực hiện nhiệm vụ của Ban chấp hành, tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban chấp hành; nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng các nghị quyết, qui định của Ban chấp hành; tham gia các hoạt động của Ban chấp hành do Ban thường vụ phân công.

2.     Ủy viên Ban chấp hành được phân công theo dõi một số công đoàn bộ phận, có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các công đoàn bộ phận thực hiện nghị quyết đại hội; quyết định của Ban chấp hành, Ban thường vụ; phản ánh kịp thời và đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của các công đoàn bộ phận được phân công phụ trách.

CHƯƠNG III

NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, HỘI HỌP

Điều 7 : Ban chấp hành Công đoàn Trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Mọi hoạt động của Ban chấp hành tiến hành công khai, dân chủ. Các chủ trương, nghị quyết của Ban chấp hành được thảo luận và quyết định theo đa số. Các ủy viên Ban chấp hành chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban thường vụ về nhiệm vụ được phân công.

Điều 8 : Ban chấp hành Công đoàn Trường hoạt động theo chương trình công tác hàng năm và toàn khóa. Trong các kỳ họp, ngoài việc thảo luận, quyết định chương trình công tác, Ban chấp hành có thể ra nghị quyết chuyên đề về các mặt công tác công đoàn.

Điều 9 : Ban Thường vụ chuẩn bị nội dung , chương trình kỳ họp của Ban chấp hành. Trong các buổi họp, các ủy viên có thể trực tiếp phát biểu ý kiến, hoặc ghi ý kiến của mình bằng văn bản.

Điều 10 : Ban thường vụ họp 1 tháng/lần. Khi cần có thể họp bất thường. Nếu có những công việc đột xuất, cấp bách cần giải quyết ngay thì Chủ tịch, Phó chủ tịch và ủy viên Ban thường vụ  có mặt tại Trường hội ý giải quyết, sau đó thông báo lại cho Ban thường vụ trong phiên họp gần nhất.

Điều 11 : Ban chấp hành họp định kỳ 2 tháng /lần vào chiều thứ tư hoặc thứ 6 để triển khai kế hoạch công tác. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch có thể triệu tập họp Ban chấp hành bất thường  để lấy ý kiến về những vấn đề quan trọng có liên quan đến công đoàn. Trong các cuộc họp thường kỳ, ủy viên UBKT được mời tham dự.

Điều 12 : Ban chấp hành Công đoàn bộ phận định kỳ 3 tháng/lần vào tuần đầu của tháng cuối quý( thứ 4 hoặc thú 6).

CHƯƠNG IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13: Đối với Liên đoàn Lao động TP.HCM

Công đoàn Trường ĐHSP TP.HCM chịu sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động TP.HCM thông qua Ban cán sự Giáo dục và Đào tạo về các mặt công tác công đoàn.

Ban chấp hành công đoàn Trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chế độ báo định kỳ, đột xuất với Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Điều 14: Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Công đoàn Trường ĐHSP TP.HCM chịu sự lãnh đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về các mặt hoạt động. Ban chấp hành công đoàn Trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ mọi chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và báo cáo đầy đủ mọi hoạt động của Công đoàn Trường.

Điều 15: Đối với Đảng bộ Trường ĐHSP TP.HCM

1.     Công đoàn Trường chịu lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ, có trách nhiệm vận động, tổ chức đoàn viên thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ.

2.     Báo cáo thường xuyên các hoạt động cho Đảng bộ.

Điều 16: Đối với Hiệu trưởng

Mối quan hệ giữa Ban chấp hành công đoàn Trường và Hiệu trưởng là mối quan hệ phối hợp quy định tại Quy chế phối phợp công tác giữa chính quyền và Ban chấp hành Công đoàn các cấp trong Trường.

Điều 17: Đối với các đoàn thể khác

Mối quan hệ giữa Ban chấp hành công đoàn Trường và các đoàn thể khác trong Trường như Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên, Chi hội Thể dục thể thao… là quan hệ phối hợp để thực hiện các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18: Các UV Ban chấp hành công đoàn Trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Hàng năm, BCH tổ chức rut kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế, khi thấy cần thiết có thể sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Thanh Xuân