Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Thị Ánh Tuyết PDF Print E-mail
Wednesday, 06 December 2017 17:00

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 09-09-1976


Quê quán: Bình Dương


Học vị: Tiến sĩ

,năm công nhận: 2011

Chức danh: Giảng viên

,năm được phong:

Môn giảng dạy: Hóa học hữu cơ


Đơn vị công tác: Khoa Hóa, ĐHSP TPHCM


Địa chỉ liên lạc: Khoa Hóa học, ĐHSP TPHCM


Điện thoại:


Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Tửu, Nguyễn Kim Phi Phụng, Contribution to the study on chemical constituents of Azadirachta Indica A. Juss, Meliaceae, Tạp chí Hoá học, 42 (2), 227-230 (2004).

2. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, NGUYỄN TẤN THIỆN, NGUYỄN KIM PHI PHỤNG, Contribution to the study on chemical constituents of Polyscias fruticosa (L.) Harms, Araliaceae, Tạp chí Hoá học, 43 (5), 624-627 (2005).

3. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, NGUYỄN KIM PHI PHỤNG, Contribution to the study on chemical constituents of Polyscias serrata, Araliaceae, Tạp chí Hoá học, 45(1), 102-105 (2007)

4. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, NGUYỄN NGỌC SƯƠNG, NGUYỄN KIM PHI PHỤNG, A novel flavone in Polyscias balfouriana Bail. family Araliaceae, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ tư, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 556-560 (2007).

5. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, NGUYỄN NGỌC SƯƠNG, NGUYỄN KIM PHI PHỤNG, Chemical examination of Polyscias guilfoylei Bail. family Araliaceae, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ tư, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 561-564 (2007).

6. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, NGUYỄN NGỌC SƯƠNG, NGUYỄN KIM PHI PHỤNG, Chemical examination of Polyscias serrata Bail. family Araliaceae, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ tư, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 565-568 (2007).

7. NGUYỄN THÚY ANH THƯ, NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN KIM PHI PHỤNG, Study on chemical constituents of Polyscias filicifolia Balf. (Araliaceae), Tạp chí Khoa Học và Công nghệ, 46, số 4A, 230-236 (2008)

8. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, NGUYỄN NGỌC SƯƠNG, NGUYỄN KIM PHI PHỤNG, Two novel oleanolic glycosides from Polyscias balfouriana Bail (Araliaceae), Tạp chí Hoá học, 46(3), 379-384 (2008).

9. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, NGUYỄN THÚY ANH THƯ, NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN NGỌC SƯƠNG, NGUYỄN KIM PHI PHỤNG, Oleanane saponins from Polyscias guilfoylei Bail. (Araliaceae), Tạp chí Phát triển Khoa Học và Công nghệ, ĐHQG TP. HCMĐHQG TP. HCM, 12, 21-28 (2009).

10. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, BẠCH THANH LỤA, NGUYỄN NGỌC SƯƠNG, NGUYỄN KIM PHI PHỤNG, Three oleanane saponins from roots of Polyscias balfoutiana Bail. (Araliaceae), Tạp chí Hoá học, 48(4B), 255-260 (2010)

11. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, NGUYỄN THÚY ANH THƯ, NGUYỄN NGỌC SƯƠNG, NGUYỄN KIM PHI PHỤNG, Application of Ms-ms for the determination of cerebrosides in Polyscias serrata Balf. (Araliaceae), Tạp chí Hoá học, 48(4B), 344-349 (2010)

12. Nguyen Thai The, Duong Thuc Huy, Nguyen Thi Anh Tuyet, Bui Xuan Hao –Study on the chemical constituents of Phyllanthus acidus (Euphorbiaceae), Tạp chí Khoa học  và công nghệ, tập 52 (5A), 156-161, 2014

13. Nguyen Thi Anh Tuyet, Dang Cong Khanh, Nguyen Kim Phi PhungChemical constituents of Borreria articularis, Tạp chí Khoa học  và công nghệ, tập 52 (5B), 454-459, 2014

14. ­Nguyen Thi Anh Tuyet, Duong Thuc Huy, Nguyen Kim Phi Phung, chemical constituents of phyllanthus reticulatus poir, Tạp chí Hóa học, Vol. 53(2e1) 109-113, 2015.

15. Nguyen Thi Anh Tuyet, Tran Thi Kim Lien, Bui Xuan Hao, Study on the chemical constituents of Phyllanthus reticulatus, Tạp chí Khoa học và công nghệ, 54(2B), 1-6, 2016

16.  Nguyen Thi Anh Tuyet, Bui Huy Hoang, Do Thi My Lien, Nguyen Kim Phi Phung, Arylnaphthalene lignans from phyllanthus reticulatus , Tạp chí Hóa học, 55 (3e), 221-226, 2017

17. Lien T.M. Do, Thammarat Aree, Pongpun Siripong, Nga T. Vo, Tuyet T.A. Nguyen, Phung K.P. Nguyen, Santi Tip-pyang, Cytotoxic Flavones from the Stem Bark of Bougainvillea spectabilis Willd, Planta Medica, DOI https://doi.org/10.1055/s-0043-118102, 2017

18. Nguyen H. Phuong, Nguyen T. L. Thuy, Nguyen T. Duc, Nguyen T. A. Tuyet, Nguyen T. T. Mai, Nguyen K. P. Phung ( 2017), New Glycoside and in vitro Evalution of α-Glucosidase Inhibitory Activity of Constituents of the Mangrove Lumnitzera racemosa, Natural Product Communications Vol. 12 (11)

19. Thuc-Huy Duong, Xuan-Hao Bui, Pierre Le Pogam, Huu-Hung Nguyen, Thi-Thuan Tran, Thi-Anh-Tuyet Nguyen, Warinthorn Chavasiri, Jo€el Boustie , Kim-Phi-Phung Nguyen, Two novel diterpenes from the roots of Phyllanthus acidus (L.) Skeel, Tetrahedron 73 (2017) 5634-5638.

20. Vo Thi Nga, Nguyen Thi Hanh Trang, Nguyen Thi Anh Tuyet, Nguyen Kim Phi Phung, Ngo Thi Thuy Duong, Nguyen Thi Hoai Thu, Ethanol extract of male Carica papaya flowers demonstrated non-toxic against MCF-7, HEP-G2, HELA, NCI-H460 cancer cell lines, Vietnam J. Chem., 2020, 58(1), 86-91 (Tạp chí chuyên ngành trong nước)

21.Vo Hoang Dat, Do Thi My Lien, Huynh Ngoc Dat, Ngo Thi Thuy, Duong, Nguyen Kim Phi Phung, Nguyen Thi Hoai Thu, Nguyen Thi Anh Tuyet, Chemical constituents of leaves of Passiflora Incarnata Linn. (Passifloraceae), Tạp chí Hoá học, 2020, 58(2), 168-172. (Tạp chí chuyên ngành trong nước)

22. Nga Thi Vo, Huong Thi My Nguyen, Tuyet Thi Anh Nguyen, Hao Minh Hoang, Olax Imbricata-Derived Compounds with a-Glucosidase Activity: In vitro Combined Molecular Docking, Oriental Journal of Chemistry, 2020, 36(2), 262-267. (thuộc ESCI, Q4)

23. Thuy Thanh Phan, Lien T. M. Do, Trung Van Phung, Thu Thi Hoai Nguyen, Vinh N. Huynh, Duong Thi Thuy Ngo, Kim Phi Phung Nguyen, Tuyet Thi Anh Nguyen, A new triterpenoid saponin from Glinus oppositifolius, Natural Product Research, 2020 (thuộc SCIE, Q2)

24. Thi Anh Tuyet Nguyen, Minh Hao Hoang, Thi Tuyen Luc, Thi Kim Ngan Dang, Thi My Tang Nguyen & Thi Nga Vo, Two new ent-kaurane-type diterpene diastereomers isolated from Coffea canephora, Natural Product Research, 2021 (thuộc SCIE, Q2)

25. Nguyen-Kim-Tuyen Pham, Hoang-Minh Thai, Thi-Anh-Tuyet Nguyen, Thi-Nga Vo, Kim-Phi-Phung Nguyen, Thi-Hoai-Thu Nguyen, Hedyocoronins A and B - Two new oleanane saponins from the aerial parts of Hedyotis coronaria, Natural Product Research, 2021 (thuộc SCIE, Q2)

26. Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Thi Thuy Linh, Le Hong Hanh, Phan Hoang Linh,Pham Nguyen Kim Tuyen,Nguyen Tan Phat,Nguyen Thi Anh Tuyet. Triterpenoids and steroids from the lichen Ramalina peruviana Arch, Vietnam Journal of Chemistry Volume 59, Issue 4, 451-456, 2021.

27. Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Thi Anh Tuyet, Vo Thi Nga, Pham Nguyen Kim Tuyen, Nguyen Thi Hoai Thu, Praesalide E, a new phenolic compound from the lichen Parmotrema praesorediosum (nyl.) Hale, Science & Technology Development Journal, 24(3):1988-1993 (Vietnam)

Đề tài nghiên cứu

  1. Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của một số cây thuộc chi Hedyotis (Họ cà phê) và chi Polyscias, họ Nhân sâm, Nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQG, 2005-2007 (thành viên)
  2. Khảo sát thành phần hóa học của cây Đinh lăng răng, CS.2005.10, 2005-2006 (chủ nhiệm).
  3. Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen, phyllanthus reticulatus poir, Thuộc họ thầu dầu euphorbiaceae,  CS 2014.19.50 (chủ nhiệm)
  4. Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Ruột gà có khớp, Borreria articularis, họ Cà phê (Rubiaceae), CS 2015.19.26 (chủ nhiệm)
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 611 guests online

 Vụ KHCN 

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5