280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 04/2017 - Tập 14, Số 4/2017 - KHGD PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 5 2017 08:15

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category    


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 14,

Số 4(2017)


Khoa học Giáo        dục  

Education Science
21
200 4/2017 Đang phát hành / Publised


Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Đoàn Văn Điều

Mức độ đạt được kĩ năng tư duy phê phán của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The levels of gaining critical thinking skills by students at Ho Chi Minh City University of Education

5-11
2 Trần Đức Thuận

Quan niệm của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học về thể tích vật thể (Xem toàn văn)

Viewpoints of students in Primary Education Faculty on an object's volume

12-19
3 Ngô Minh Đức

Quan điểm tích hợp trong dạy học khái niệm tích phân (Xem toàn văn)

The integrated perspective in teaching the concept of integral

20-28
4

Nguyễn Kim Dung,

Phạm Thị Hương

Thực trạng hợp tác của các trường đại học với doanh nghiệp ở Việt Nam (Xem toàn văn)

The reality of university-business cooperation in Vietnam

29-41
5 Phạm Thị Lan Phượng

Đánh giá kết quả đào tạo đại học qua phản hồi của các bên liên quan: Nghiên cứu trường hợp ngành tài chính - ngân hàng (Xem toàn văn)

Assessment of higher education outcomes through feedback from stakeholders: A case study in Finance - Banking

42-52
6 Đinh Thùy Trâm

Tìm hiểu các nghiên cứu về chất lượng dịch vụ giáo dục (Xem toàn văn)

Service quality in higher education: A literature review

53-57
7 Cao Lê Dung Chi

Dạy và học tiếng Nhật trong thời đại toàn cầu (Xem toàn văn)

Teaching and learning Japanese in the age of globalization

58-69
8 Nguyễn Thị Diễm My

Kĩ năng hợp tác trong học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Collaborative skill in learning of students in Ho Chi Minh City University of Education

70-75
9 Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Nguyễn Phước
Bảo Khôi

Đề xuất mô hình đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn theo hướng đánh giá năng lực (Xem toàn văn)

A proposal on designing high school Language arts and Literature graduation exam models towards capacity assessment

76-82
10 Nhữ Thị Phương Lan

Tìm hiểu một số phương pháp dạy học hiện đại nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học Lịch sử (Xem toàn văn)

Investigating some modern teaching methods in order to develop students’ thinking
in teaching History

83-93
11

Hans-Jürgen Becker,

Nguyen Minh Quang

Giáo dục Hóa học ở Việt Nam – Chuẩn bị đổi mới giáo dục (Xem toàn văn)

Chemical education in Vietnam – Get ready for reformation

94-98
12

Phan Đồng Châu Thủy,

Nguyễn Thị Ngân

Xây dựng thang đo và bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh qua dạy học dự án (Xem toàn văn)

Designing scale and toolkit to evaluate student’s problem-solving competency through project-based learning

99-109
13

Đặng Đức Trọng,

Lê Quốc Dũng

Giới thiệu một số khái niệm căn bản của Lí thuyết tải nhận thức (Xem toàn văn)

Introduction to some fundamental concepts in Cognitive load theory

110-118
14

Lê Anh Vũ, Phạm Hoàng Uyên,

Đoàn Hồng Chương, Lê Thanh Hoa

Áp dụng lấy mẫu Gibbs vào đo lường và đánh giá độ khó câu hỏi trong mô hình Rasch (Xem toàn văn)

Using Gibbs Sampler to evaluate item difficulty in Rasch model

119-130
15 Ngô Văn Thiện

Tác động của đánh giá quá trình lên thành quả học tập môn Vật lí đại cương của sinh viên theo cách tiếp cận năng lực giải quyết vấn đề (Xem toàn văn)

Impact of formative assessment on student achievement through problem-solving competencies approach

131-140
16

Trần Nguyễn Nguyên Hân,

Võ Ngọc Chánh

Giáo dục văn hóa Hàn Quốc cho người học chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc (Xem toàn văn)

Korean culture education for Korean-majored students

141-150
17 Ngô Minh Oanh, Lê Thị Ngọc Thương

Thực trạng phẩm chất và năng lực sư phạm của sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The reality of senior students’ qualities and pedagogical competences, Ho Chi Minh City University of Education

151-161
18 Nguyễn Thị Tứ

Các biện pháp kích thích động cơ học tập cho sinh viên đang học hệ văn bằng 2 tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Measures to stimulate the learning motivation of second degree students at University of Economics Ho Chi Minh City

162-170
19 Võ Văn Việt

Factors affecting satisfaction of service quality: A survey from alumni - Nong Lam University (Read the full text article)

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo: Một nghiên cứu từ cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

171-182
20 Nguyễn Bình Phương Ngân Trang

Applying the deep approach to improve student’s English learning (Read the full text article)

Áp dụng phương pháp học sâu nhằm cải thiện việc học tiếng Anh của sinh viên

183-188
21 Trịnh Lê Hồng Phương

Mô hình xây dựng thang đo đánh giá năng lực tư duy phê phán trong Hóa học của học sinh trung học (Xem toàn văn)

Model for the building of the assessment scale to evaluate high school students’ critical thinking competence in Chemistry

189-200

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu