Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ TỔ BỘ MÔN QUỐC TẾ HỌC HỒ NGỌC DIỄM THANH
HỒ NGỌC DIỄM THANH PDF Print E-mail
Monday, 24 February 2014 07:34

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên           :  Hồ Ngọc Diễm Thanh

Ngày sinh           : 01 - 04

Quê quán            : Tp. Hồ Chí Minh

Học vị                 :  Thạc sĩ

Chức danh          :  Giảng viên

Đơn vị công tác  :  Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc  :  Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại           :  0934041177

Email                  :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

B. PHẦN DANH MỤC

I.    Bài báo khoa học:

1. Hồ Ngọc Diễm Thanh (2015), Nghệ thuật tranh cắt giấy Trung Hoa, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh lần thứ nhất, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

2. Hồ Ngọc Diễm Thanh (2015), Vị trí của nhân tố văn hóa trong sức mạnh mềm Ấn Độ ở Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ.

3. Hồ Ngọc Diễm Thanh (2016), Góp phần nhận diện sức mạnh mềm Ấn Độ trong những năm đầu thế kỷ XXI, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh lần thứ hai, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

4. Hồ Ngọc Diễm Thanh (2016), "Sức mạnh mềm" trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ đầu thế kỷ XXI đến nay, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc”, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

5. Hồ Ngọc Diễm Thanh (2016), Ngoại giao văn hóa của Ấn Độ trong những năm đầu thế kỷ XXI nhìn từ góc độ sức mạnh mềm, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, số 8 (86), tháng 8.

6. Hồ Ngọc Diễm Thanh, Dương Tấn Giàu (2016), ‘‘Nhìn lại những thành tựu của các cơ sở giáo dục đại học Nam Bộ trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới’’, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công tác đào tạo giáo viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ – Thành quả, thách thức và định hướng trong thời kỳ mới, trường Đại học Cần Thơ.

7. Hồ Ngọc Diễm Thanh, Nguyễn Cảnh Huệ (2016), Sức mạnh mềm của Ấn Độ trong gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI và kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, Đại học Quốc gia Hà Nội.

8. Hồ Ngọc Diễm Thanh (2016), Ngoại giao văn hóa của Trung Quốc nhìn từ góc độ sức mạnh mềm và kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, Đại học Quốc gia Hà Nội.

9. Hồ Ngọc Diễm Thanh (2016), Ngoại giao văn hóa của Ấn Độ sau Chiến tranh lạnh từ góc nhìn sức mạnh mềm, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, Tầm nhìn mới, Tập 2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị.

II.    Đề tài nghiên cứu:

10. Hồ Ngọc Diễm Thanh (2012), Ảnh hưởng của học thuyết Monroe đến chính sách đối ngoại Hoa Kỳ (1823 – 1945), Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.

11. Hồ Ngọc Diễm Thanh (2016), Sức mạnh mềm Ấn Độ từ đầu thế kỷ XXI đến nay, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.

 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học