French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Tin mới nhất 9 chương trình hành động của ngành GD-ĐT triển khai chiến lược giai đoạn 2011 - 2020 và Kết luận số 51- KL/TW
9 chương trình hành động của ngành GD-ĐT triển khai chiến lược giai đoạn 2011 - 2020 và Kết luận số 51- KL/TW PDF. In Email
Thứ hai, 11 Tháng 3 2013 09:42

 

 

Ngày 23/1, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 6 điểm cầu của cả nước về triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Kết luận số 51 - KL/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TƯ Đảng.

Chiến lược Phát triển Giáo dục 2011-2020 là một căn cứ quan trọng để Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XI và Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020, Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, nhằm đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; đưa giáo dục nước ta trở thành một nước có nền giáo dục tiên tiến; thực hiện sứ mạng nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài; góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam.

Chiến lược Phát triển Giáo dục được chia thành 2 giai đoạn (2011-2015, 2016-2020). Theo đó, giai đoạn 1 sẽ thực hiện đổi mới giáo dục, hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học (ĐH) chất lượng cao và trường ĐH theo định hướng nghiên cứu; đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo ở các trường ĐH, CĐ và TCCN. Giai đoạn 2 sẽ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nghề nghiệp, ĐH và thực hiện một số nhiệm vụ của giai đoạn 1 với các điều chỉnh bổ sung. Kết quả thực hiện Chiến lược sẽ được tổng kết vào đầu năm 2021.

9 chương trình hành động của ngành GD-ĐT triển khai chiến lược giai đoạn 2011 - 2020 và Kết luận số 51- KL/TW

1. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ vào tháng 7/2013.

2. Thực hiện phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

3. Khắc phục cơ bản trong dạy thêm, thi cử, lạm thu và sử dụng các nguồn thu không đúng mục đích; tiêu cực trong đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo liên kết với nước ngoài.

4. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ. Chỉ đạo chặt chẽ việc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đối với các trường ĐH, CĐ mới, đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo qui định của pháp luật. Đánh giá và có giải pháp phù hợp để triển khai bảo đảm hiệu quả, khách quan việc xây dựng các trường ĐH trọng điểm, trường ĐH đạt trình độ khu vực và quốc tế.

5. Triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập GD tiểu học và THCS; tăng cường phân luồng HS sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

6. Tăng cường dạy và học ngoại ngữ, tin học trong hệ thống GD quốc dân.

7. Đổi mới chương trình và SGK GD phổ thông sau năm 2015.

8. Giải quyết tình trạng trường học xuống cấp và tạm bợ ở vùng sâu, vùng xa.

9. Tiếp tục hoàn thiện, cải tiến chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD. Thực hiện luân chuyển GV để giải quyết chính sách đối với GV ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.